Loading...

Napište nám

Blahopřejeme

Patříte do skupiny učitelů, kteří chtějí, aby žáci znali odpovědi na náročnější geografické otázky (otázky typu „Proč?“). 

Máte rádi řešení geografických problémů, s nimiž se žáci musí vypořádat. Ve Vašich hodinách žáci často pracují jako opravdoví geografové. Vytváříte příležitosti pro práci s textem a dalšími informačními zdroji, žáci samostatně sbírají data a poté je analyzují a vyvozují závěry.  

Zobrazit více

Vaše výuka často vede k tomu, aby žáci rozpoznávali a odhalovali interakce mezi lidmi a prostředím, případně se zabýváte příčinami a následky geografických jevů.  

Kromě toho, že se s žáky věnujete geografickému bádání, se rádi zajímáte o studium obecnějších geografických témat, a to i ve výuce regionální geografie. S žáky také trávíte více času podrobnějším studiem vybraných míst nebo regionů, a to i za cenu toho, že jiná místa nebo regiony nestihnete probrat.  

Příklad:

Když se v médiích objeví informace o výbuchu sopky, dokážete ihned připravit vyučovací hodinu o procesech, které vedou ke vzniku sopečné činnosti. Žáci si v hodinách zeměpisu prohlubují znalosti o tom, jak vznikají sopky a především, jaké jsou důsledky sopečné činnosti pro život lidí a okolní prostředí. Na příkladech konkrétních míst zasažených sopečnou činností žáci demonstrují vztahy mezi přírodními a společenskými složkami krajiny. Kromě toho žáci zdůvodňují klady a zápory života v místech zasažených nebo ohrožených sopečnou činností. Žáci mají možnost uvažovat nad tím, proč lidé žijí v bezprostředním okolí sopek, proč se například v okolí sopek vyskytují úrodné půdy, jak mohou být sopky využitelné z hlediska cestovního ruchu a jak se lidé vypořádávají s různými důsledky sopečné činnosti na lokální i globální úrovni. 

Zobrazit méně
Učitelé zaměření na vědecké zdůvodňování a vyvozování souvislostí

Hodnocení žáků ?

Pro ověřování znalostí a dovedností se používají především testy s uzavřenými, ale i otevřenými odpověďmi, doplňovačky, znalostní kvízy, Kahooty, křížovky, osmiměrky, slepé mapy apod.

U Globalisty se vyskytuje formativní hodnocení zřídka, jelikož buď fakta jsou v hlavách žáků nebo ne a pokud nejsou, tak jsou sumativně ohodnocena, a žák se to buď doma doučí anebo taky ne.

Ověřují se pomocí kritéria věcná správnost faktů (znalosti má či nemá). Při lokalizování míst na mapě (i slepé) nám jde o přesnost. Žáci často popisují, vyjmenovávají, ukazují, doplňují, klasifikují, třídí, rozlišují.

Při formativní zpětné vazbě u každého z témat klaďte otázky opřené o kritéria hodnocení:

(po dlouhém přemýšlení) … asi žádná nejsou… jediné, co je relevantní: Proč to neumíš?

Co uděláš, abys to příště uměl/a?

Provázanost s očekávanými výstupy a klíčovými kompetencemi RVP ZV (2021) a RVP G (2007)

Z RVP můžeme naplnit každý očekávaný výstup (RVP ZV) tím, že se u něj zaměříme jen na terminologii nebo faktografii a její pamětní vybavování. Nicméně najdou se i očekáváné, které svým popisem mohou učitele navádět k tomu, aby je jako faktografické četli. Může se jednat o:

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii (geografické informace…)

Z-9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu (Přírodní obraz Země)

Zobrazit více

Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny (Regiony světa)

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech (Společenské a hospodářské prostředí)

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit (Česká republika)

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států (Česká republika)

 

U tohoto pojetí lze systematicky rozvíjet klíčové kompetence, avšak zejména:

k učení: vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě (memorování)

 

Můžete naplňovat částečně každý očekávaný výstup z RVP G, nebo hlouběji jeden z nich:

> porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy (Přírodní prostředí)

> objasní velký a malý oběh vody a rozliší jednotlivé složky hydrosféry a jejich funkci v krajině (Přírodní prostředí)

> rozliší hlavní biomy světa (Přírodní prostředí)

> rozliší složky a prvky fyzickogeografické sféry a rozpozná vztahy mezi nimi (Přírodní prostředí)

> identifikuje obecné základní geografické znaky a funkce sídel a aktuální tendence ve vývoji osídlení (Sociální prostředí)

> rozliší a porovnává státy světa a jejich mezinárodní integrační uskupení a organizace podle kritérií vzájemné podobnosti a odlišnosti (Sociální prostředí)

> zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje České republiky (Regiony)

> používá s porozuměním vybranou geografickou, topografickou a kartografickou terminologii(Geografické informace a terénní vyučování)

Zobrazit méně

Učitel:

 • Důraz na utváření faktografických znalostí a všeobecného přehledu
 • Místopis, slepé mapy, kvízy
 • Znalost základních geografických pojmů

Zobrazit více
Učitelé se soustředí především na faktografické znalosti žáků. Výuka je založena především na zprostředkovávání geografických faktů a utváření faktografických znalostí o světě. Učitelé se snaží, aby jejich žáci věděli, kde se co nachází, kde se odehrávají geografické procesy a jevy, a aby žáci měli povědomí o rozmístění konkrétních geografických fenoménů (biomy, naleziště nerostných surovin, památky, zemědělství) ve všech řádovostních úrovních (globálně, regionálně a místně). Učitelé globalisté často argumentují, že znalosti jsou nezbytnou podmínkou úspěšného řešení problémů.

Zobrazit méně

Žák:

 • Detailní znalosti místopisu a polohopis
 • Všeobecný přehled
 • Předvídatelnost a čitelnost výuky

Zobrazit více
Žáci vzdělávaní v pojetí globalista mívají velmi detailní znalosti o světě. Žáci jsou s pojetím geografie zaměřeným na faktografické znalosti relativně spokojeni. Něco se naučí zpaměti a dostanou známku. Výuka geografie v této podobě je pro žáky předvídatelná a čitelná. U žáků nižších ročníků často dochází k pozitivním postojům, s přibývajícím věkem se postoje spíše stávají negativními, jelikož žáci nevidí užitečnost faktografie a mají tendenci přínosnost geografie zpochybňovat.

Zobrazit méně

Učitel:

 • Důraz na faktografii
 • Tendence “probrat všechno”
 • Nevysvětluje užitečnost geografie pro život

Zobrazit více
Učitelé globalisté zůstávají často jen v rovině faktografických znalostí. Nemají totiž čas, neboť mají tendenci “probrat všechno” a příliš se proto nevěnují aplikaci učiva a jeho využití v běžném životě. Učitelé často nepracují v rovině aplikace geografických znalostí, příliš se nevěnují ani vysvětlování vztahů a souvislostí. Učitelé globalisté jsou přesvědčeni, že vzdělávací poslání geografie je v utváření tzv. všeobecného přehledu. Je zkrátka v pořádku znát každý stát v USA a ukázat jeho polohu, nicméně bez vysvětlení toho, proč by to žáci měli vědět, a proč je to užitečné pro každodenní život, pozbývá v očích žáků geografické vzdělávání na atraktivitě. V tomto pojetí je možné zůstat po celou učitelskou kariéru – ve výuce geografie je možné využívat jen kvízy, videohry a procvičovací úkoly, které žákům pomohou získat a upevnit znalosti. Faktografie a informací je totiž téměř nekonečné množství.

Zobrazit méně

Žák:

 • Geografie není zábavná
 • Stereotypní hodiny geografie
 • Odtrženost od každodenního života

Zobrazit více
Žáky geografie v tomto pojetí příliš nebaví. Faktograficky pojatý výklad má tendenci být stereotypní a velmi vzdálený potřebám a zkušenostem žáků. V návaznosti na probranou faktografii často učitelé po žácích vyžadují učení se zpaměti. Výklad je z pohledu žáka velmi abstraktní ve smyslu, že se “učím něco, co by mohlo být užitečné, ale nevím, kdy a za jakých okolností, ale tuším, že je to v pořádku, protože znám všechny vlajky středoafrických států”. Žáci od učitelů globalistů často postrádají informaci, k čemu je možné učivo prakticky využít, případně proč se mají geografickou faktografii vlastně učit.

Zobrazit méně

Výhody přihlášených

Exkluzivní přístup do databáze a komunity angažovaných učitelů geografie.
Čerpat inspiraci k dalším pojetím.
Pohodlně si procházet náměty a promýšlet vlastní výuku.
Znát souvislosti mezi pojetími.
Zažít GEOKOLO aneb mít návod, jak komplexně uchopit geografické vzdělávání.
Archivaci výsledků testu ke sledování vývoje vlastní učitelské identity.
Pozvánky na akce s členy projektového týmu a speciální eventy.
Přístup do archivu pracovních listů pro žáky a dalších výukových materiálů.
Detailní výsledky s komentářem a doporučeními do praxe.
… No prostě žáci Vás budou milovat, protože je bude Vaše výuka bavit!