Loading...

Napište nám

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

1. Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, e-mailová adresa, či IP adresa.

2. Kdo zpracovává Vaše údaje?

Jsme Masarykova univerzita, IČ: 00216224, se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno. Jsme veřejná vysoká škola a budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s využíváním naší kalkulačky. Jedná se nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb. Zpravidla tak můžeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • e-mail;
 • heslo pouze v podobě jeho otisku, z něhož nelze původní heslo získat zpět;
 • jméno a příjmení (pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu) nebo přezdívku (v případě registrace účtu v rámci e-mailových služeb);
 • profilové informace jako je věk, pohlaví, geografická poloha
 • údaje Vámi dobrovolně poskytnuté v rámci vzájemné komunikace, ať již probíhající osobně, písemně, telefonicky či jinak.

V případě, že jste návštěvníkem našich webových stránek, můžeme zpracovávat zejména níže uvedené údaje:

 • IP adresa, ze které Vaše koncové zařízení získává přístup k našim stránkám či mobilním aplikacím;
 • údaje získané prostřednictvím souborů cookies (či jiných online identifikátorů) jako jsou zejména: informace o Vašem koncovém zařízení (typ prohlížeče, jeho nastavení, operační systém zařízení), geolokační údaje, obecné informace o Vašich zájmech. Více informací o cookies a jejich nastavení naleznete ZDE.
 • údaje o navštívených podstránkách platformy Geo4Tea
 • data získaná prostřednictvím naší kalkulačky

4. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro níže uvedené účely zpracování.

Účel zpracování

 • trvalé zapamatování si Vašich přihlašovacích údajů a preferencí;
 • výběr a zobrazování obsahu na základě Vašich preferencí (personalizace obsahu zobrazované webové stránky);
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak je naše kalkulačka používána;

5. Jaké zdroje využíváme k získání Vašich údajů?

Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáváme přímo od Vás při přihlášení, popřípadě v rámci sledování Vaší činnosti v rámci našich stránek (účtů).

6. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Pro zpřístupnění některé služby je však předání některých osobních údajů vyžadováno. Pokud nám je nepředáte, nebude možné využívat platformu Geo4Tea v plném rozsahu a kvalitě.

7. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Jsme schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou.

9. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování.

V případě, že jste nepřihlášený uživatel, zpracováváme Vaše anonymizovaná data po dobu pěti let, a to pouze za účelem jejich výzkumného využití (analýzy dat za účelem zkvalitňování vzdělávání, akademického publikování, prezentace na vědeckých konferencích, přípravy workshopů pro učitele).

V případě, že jste nepřihlášený uživatel, zpracováváme anonymní data získaná prostřednictvím naší kalkulačky po dobu pěti let, a to pouze za účelem jejich výzkumného využití (analýzy dat za účelem zkvalitňování geografického vzdělávání, zkvalitňování přípravy současných i budoucích učitelů a učitelek, akademického publikování, a prezentace na vědeckých konferencích).

V případě, že jste přihlášený uživatel, zpracováváme Vaše osobní data získaná prostřednictvím aplikace Geo4Tea po dobu pěti let. Data získaná prostřednictvím naší kalkulačky uchováváme pouze za účelem jejich výzkumného využití (analýzy dat za účelem zkvalitňování geografického vzdělávání, zkvalitňování přípravy současných i budoucích učitelů a učitelek, akademického publikování, a prezentace na vědeckých konferencích).

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budeme tyto osobní údaje zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvoláte.

10. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Zpracovávané osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi, které je chrání před neoprávněným přístupem ze strany třetích osob. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována a aktualizována. Pro lepší zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k nim chráněn heslem. Pravidelně ověřujeme, zda systémy používané ke zpracování osobních údajů neobsahují slabá místa či nebyly vystaveny útoku.

Bez ohledu na výše uvedené prosím mějte na vědomí, že v prostředí internetu není objektivně možné zcela zaručit bezpečnost osobních údajů. Bez Vaší pomoci a odpovědného chování proto nejsme schopni Vaše osobní údaje 100% ochránit. Bezpečnost Vašich osobních údajů zvýšíte zejména tím, že budete používat jedinečná hesla a tato hesla pravidelně měnit.

11. Jaká práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně mohou vztahovat určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

Při uplatnění Vašich práv můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, jehož cílem je zamezit neoprávněným osobám v přístupu.

Máte právo být stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informováni o tom, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány.

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (včetně souvisejících informací) a jejich kopii.

Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů. Také můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně nebude dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Tím není dotčeno Vaše právo podat stížnost ohledně prováděného zpracování přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů. k Vašim osobním údajům.

12.      Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktního formuláře ZDE . Kontaktovat nás můžete též na e-mailové adrese spurna@ped.muni.cz