Loading...

Napište nám

Blahopřejeme

Patříte do skupiny učitelů, kteří chtějí, aby žáci měli všeobecný přehled o světě.  

Učitelé v této skupině mají rádi zejména tradiční regionální geografii, ke které patří zejména polohopis. Máte radost, když žáci vědí, kde se co nachází, kde jsou Krkonoše, Pyreneje nebo Alpy, případně kde se nachází světové obilnice nebo naleziště železné rudy.  

Zobrazit více

Kromě toho je pro Vás důležité, aby žáci znali základní geografické pojmy. Víte, že bez znalosti geografických faktů a pojmů totiž není možné zodpovídat náročnější geografické otázky a pochopit podstatu a smysl geografického myšlení.  

Často využíváte učebnice, mapy a atlasy, a další pomůcky a aplikace, které žákům pomáhají upevňovat si znalosti a získávat informace o určitých místech nebo regionech.  

Příklad:

Když se v médiích objeví informace o výbuchu sopky, dokážete ihned připravit vyučovací hodinu o procesech, které vedou ke vzniku sopečné činnosti. Žáci si prohlubují znalosti o typech sopek, pracují se schématem sopky a zjišťují, kde se nacházejí další činné sopky.  

Zobrazit méně
Učitelé zaměření na popis a rozmístění jevů a znalost polohy

Hodnocení žáků ?

Pro ověřování znalostí a dovedností se používají především testy s uzavřenými, ale i otevřenými odpověďmi, doplňovačky, znalostní kvízy, Kahooty, křížovky, osmiměrky, slepé mapy apod.

U Globalisty se vyskytuje formativní hodnocení zřídka, jelikož buď fakta jsou v hlavách žáků nebo ne a pokud nejsou, tak jsou sumativně ohodnocena, a žák se to buď doma doučí anebo taky ne.

Ověřují se pomocí kritéria věcná správnost faktů (znalosti má či nemá). Při lokalizování míst na mapě (i slepé) nám jde o přesnost. Žáci často popisují, vyjmenovávají, ukazují, doplňují, klasifikují, třídí, rozlišují.

Při formativní zpětné vazbě u každého z témat klaďte otázky opřené o kritéria hodnocení:

(po dlouhém přemýšlení) … asi žádná nejsou… jediné, co je relevantní: Proč to neumíš?

Co uděláš, abys to příště uměl/a?

Provázanost s očekávanými výstupy a klíčovými kompetencemi RVP ZV (2021) a RVP G (2007)

Z RVP můžeme naplnit každý očekávaný výstup (RVP ZV) tím, že se u něj zaměříme jen na terminologii nebo faktografii a její pamětní vybavování. Nicméně najdou se i očekáváné, které svým popisem mohou učitele navádět k tomu, aby je jako faktografické četli. Může se jednat o:

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii (geografické informace…)

Z-9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu (Přírodní obraz Země)

Zobrazit více

Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny (Regiony světa)

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech (Společenské a hospodářské prostředí)

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit (Česká republika)

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států (Česká republika)

 

U tohoto pojetí lze systematicky rozvíjet klíčové kompetence, avšak zejména:

k učení: vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě (memorování)

 

Můžete naplňovat částečně každý očekávaný výstup z RVP G, nebo hlouběji jeden z nich:

> porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy (Přírodní prostředí)

> objasní velký a malý oběh vody a rozliší jednotlivé složky hydrosféry a jejich funkci v krajině (Přírodní prostředí)

> rozliší hlavní biomy světa (Přírodní prostředí)

> rozliší složky a prvky fyzickogeografické sféry a rozpozná vztahy mezi nimi (Přírodní prostředí)

> identifikuje obecné základní geografické znaky a funkce sídel a aktuální tendence ve vývoji osídlení (Sociální prostředí)

> rozliší a porovnává státy světa a jejich mezinárodní integrační uskupení a organizace podle kritérií vzájemné podobnosti a odlišnosti (Sociální prostředí)

> zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje České republiky (Regiony)

> používá s porozuměním vybranou geografickou, topografickou a kartografickou terminologii(Geografické informace a terénní vyučování)

Zobrazit méně

Učitel:

 • Důraz na utváření faktografických znalostí a všeobecného přehledu
 • Místopis, slepé mapy, kvízy
 • Znalost základních geografických pojmů

Zobrazit více
Učitelé se soustředí především na faktografické znalosti žáků. Výuka je založena především na zprostředkovávání geografických faktů a utváření faktografických znalostí o světě. Učitelé se snaží, aby jejich žáci věděli, kde se co nachází, kde se odehrávají geografické procesy a jevy, a aby žáci měli povědomí o rozmístění konkrétních geografických fenoménů (biomy, naleziště nerostných surovin, památky, zemědělství) ve všech řádovostních úrovních (globálně, regionálně a místně). Učitelé globalisté často argumentují, že znalosti jsou nezbytnou podmínkou úspěšného řešení problémů.

Zobrazit méně

Žák:

 • Detailní znalosti místopisu a polohopis
 • Všeobecný přehled
 • Předvídatelnost a čitelnost výuky

Zobrazit více
Žáci vzdělávaní v pojetí globalista mívají velmi detailní znalosti o světě. Žáci jsou s pojetím geografie zaměřeným na faktografické znalosti relativně spokojeni. Něco se naučí zpaměti a dostanou známku. Výuka geografie v této podobě je pro žáky předvídatelná a čitelná. U žáků nižších ročníků často dochází k pozitivním postojům, s přibývajícím věkem se postoje spíše stávají negativními, jelikož žáci nevidí užitečnost faktografie a mají tendenci přínosnost geografie zpochybňovat.

Zobrazit méně

Učitel:

 • Důraz na faktografii
 • Tendence “probrat všechno”
 • Nevysvětluje užitečnost geografie pro život

Zobrazit více
Učitelé globalisté zůstávají často jen v rovině faktografických znalostí. Nemají totiž čas, neboť mají tendenci “probrat všechno” a příliš se proto nevěnují aplikaci učiva a jeho využití v běžném životě. Učitelé často nepracují v rovině aplikace geografických znalostí, příliš se nevěnují ani vysvětlování vztahů a souvislostí. Učitelé globalisté jsou přesvědčeni, že vzdělávací poslání geografie je v utváření tzv. všeobecného přehledu. Je zkrátka v pořádku znát každý stát v USA a ukázat jeho polohu, nicméně bez vysvětlení toho, proč by to žáci měli vědět, a proč je to užitečné pro každodenní život, pozbývá v očích žáků geografické vzdělávání na atraktivitě. V tomto pojetí je možné zůstat po celou učitelskou kariéru – ve výuce geografie je možné využívat jen kvízy, videohry a procvičovací úkoly, které žákům pomohou získat a upevnit znalosti. Faktografie a informací je totiž téměř nekonečné množství.

Zobrazit méně

Žák:

 • Geografie není zábavná
 • Stereotypní hodiny geografie
 • Odtrženost od každodenního života

Zobrazit více
Žáky geografie v tomto pojetí příliš nebaví. Faktograficky pojatý výklad má tendenci být stereotypní a velmi vzdálený potřebám a zkušenostem žáků. V návaznosti na probranou faktografii často učitelé po žácích vyžadují učení se zpaměti. Výklad je z pohledu žáka velmi abstraktní ve smyslu, že se “učím něco, co by mohlo být užitečné, ale nevím, kdy a za jakých okolností, ale tuším, že je to v pořádku, protože znám všechny vlajky středoafrických států”. Žáci od učitelů globalistů často postrádají informaci, k čemu je možné učivo prakticky využít, případně proč se mají geografickou faktografii vlastně učit.

Zobrazit méně

Výhody přihlášených

Exkluzivní přístup do databáze a komunity angažovaných učitelů geografie.
Čerpat inspiraci k dalším pojetím.
Pohodlně si procházet náměty a promýšlet vlastní výuku.
Znát souvislosti mezi pojetími.
Zažít GEOKOLO aneb mít návod, jak komplexně uchopit geografické vzdělávání.
Archivaci výsledků testu ke sledování vývoje vlastní učitelské identity.
Pozvánky na akce s členy projektového týmu a speciální eventy.
Přístup do archivu pracovních listů pro žáky a dalších výukových materiálů.
Detailní výsledky s komentářem a doporučeními do praxe.
… No prostě žáci Vás budou milovat, protože je bude Vaše výuka bavit!