Loading...

Napište nám

Blahopřejeme

Patříte do skupiny učitelů, kteří chtějí, aby žáci znali odpovědi na náročnější geografické otázky (otázky typu „Proč?“). 

Máte rádi řešení geografických problémů, s nimiž se žáci musí vypořádat. Ve Vašich hodinách žáci často pracují jako opravdoví geografové. Vytváříte příležitosti pro práci s textem a dalšími informačními zdroji, žáci samostatně sbírají data a poté je analyzují a vyvozují závěry.  

Zobrazit více

Vaše výuka často vede k tomu, aby žáci rozpoznávali a odhalovali interakce mezi lidmi a prostředím, případně se zabýváte příčinami a následky geografických jevů.  

Kromě toho, že se s žáky věnujete geografickému bádání, se rádi zajímáte o studium obecnějších geografických témat, a to i ve výuce regionální geografie. S žáky také trávíte více času podrobnějším studiem vybraných míst nebo regionů, a to i za cenu toho, že jiná místa nebo regiony nestihnete probrat.  

Příklad:

Když se v médiích objeví informace o výbuchu sopky, dokážete ihned připravit vyučovací hodinu o procesech, které vedou ke vzniku sopečné činnosti. Žáci si v hodinách zeměpisu prohlubují znalosti o tom, jak vznikají sopky a především, jaké jsou důsledky sopečné činnosti pro život lidí a okolní prostředí. Na příkladech konkrétních míst zasažených sopečnou činností žáci demonstrují vztahy mezi přírodními a společenskými složkami krajiny. Kromě toho žáci zdůvodňují klady a zápory života v místech zasažených nebo ohrožených sopečnou činností. Žáci mají možnost uvažovat nad tím, proč lidé žijí v bezprostředním okolí sopek, proč se například v okolí sopek vyskytují úrodné půdy, jak mohou být sopky využitelné z hlediska cestovního ruchu a jak se lidé vypořádávají s různými důsledky sopečné činnosti na lokální i globální úrovni. 

Zobrazit méně
Učitelé zaměření na vědecké zdůvodňování a vyvozování souvislostí

Hodnocení žáků ?

Pro ověřování výsledků žáků využíváme pozorování chování žáků v terénu dle pozorovacích archů či poskytujeme zpětnou vazbu při vstupu do terénu. Dále pak můžeme využívat pracovní listy.

Z tohoto důvodu při hodnocení používáme spíše analytickou popisnou zpětnou vazbu opřenou o kritéria:

Zobrazit více

 • obsahově geografická: správnost použitých pojmů, čtení a orientace v mapě a podle map, interpretace a tvorba map nejbližšího okolí, určování významných bodů v krajině, znalost principů dotazování, přenášení poznatků mezi různými měřítky, 
 • kompetenční: vyjádření (různým způsobem) “sense of place”, opora pro argumenty, odůvodňování vlastního postoje spojeného s místem, prezentování výsledků z průzkumů a návrhy opatření, 

při prezentování a argumentování (naplnění KK) užíváme kritéria hodnocení jako přesnost, jasnost, strukturování myšlenek, aby vyjadřování bylo srozumitelné, přesné představení problému aj.

Při formativní zpětné vazbě doporučujeme u každého z témat klást otázky opřené o kritéria hodnocení:

Proč vnímáš okolí tak, jak popisuješ?

Co je v mapě, čemu nerozumíš?

Jakým způsobem ses dotazoval lidí?

Je možné to zjišťovat jiným způsobem?

Co by ti ještě pomohlo, abys zjistil/a, jak se lidem v okolí žije?

Jak to změnilo tvé postoje k..?

Zobrazit méně

Provázanost s očekávanými výstupy a klíčovými kompetencemi RVP ZV (2021) a RVP G (2007)

Můžete naplňovat částečně každý očekávaný výstup z RVP ZV, nebo hlouběji jeden z nich:

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii (Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie)

Zobrazit více

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin (Životní prostředí)

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu (Terénní geografická výuka, praxe a aplikace)

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny (Terénní geografická výuka, praxe a aplikace)

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech (Terénní geografická výuka, praxe a aplikace)

 

U tohoto pojetí lze systematicky rozvíjet mnoho klíčových kompetencí, avšak zejména:

k učení: samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

k řešení problémů: 

a) vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

b) kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

komunikativní: využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

občanské: respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

 

Můžete naplňovat částečně každý očekávaný výstup z RVP G , nebo hlouběji jeden z nich:

> rozlišuje na konkrétních územních příkladech mikroregionální, regionální, státní, makroregionální a globální geografickou dimenzi (Regiony)

> vymezí místní region (podle bydliště, školy) na mapě podle zvolených kritérií, zhodnotí přírodní, hospodářské a kulturní poměry mikroregionu a jeho vazby k vyšším územním celkům a regionům (Regiony)

> orientuje se s pomocí map v krajině (Geografické informace a terénní vyučování)

> vytváří a využívá vlastní mentální schémata a mentální mapy pro orientaci v konkrétním území (Geografické informace a terénní vyučování)

 

Zobrazit méně

Učitel:

 • Výuka geografie v okolí školy
 • Sběr dat v terénu
 • Budování vztahu žáků k místu, kde žijí

Zobrazit více
Učitelé lokalisté často kotví svou výuku do reálií z okolí bydliště žáků a školy. Vyučování i učení je tzv. místně ukotvené, učitelé okolí školy vnímají jako laboratoř pro demonstraci i aplikaci geografických teorií a pravidel, případně pro sběr dat v terénu (sběr artefaktů, pořizování fotografií, pozorování a měření).  Jedná se o dokonalé pojetí pro terénní výuku, neboť geografie se odehrává tzv. “za oknem školní třídy”. Učitelé v pojetí lokalista pracují s  vysoce aktuálními tématy v okolí bydliště nebo školy. Často spolupracují s místními orgány – starostou nebo zastupitelstvem obce, místními spolky apod. Podněcují tak budování místní identity/sounáležitosti, čímž přispívají k utváření pozitivní image geografie a zvědomování relevance geografie pro každodenní život žáků. Pojetí lokalista má přesah od znalostní složky učiva nejen k dovednostem, ale také k hodnotám a postojům. Pojetí lokalista žákům zprostředkovává přímou geografickou zkušenost. Učitelé si často na základě vlastní zkušenosti vytváří vlastní učebnice, nebo i atlasy, tematicky zaměřené na místní region.

Zobrazit méně

Žák:

 • Zájem o místo bydliště a okolí školy
 • Propojování učiva z regionální geografie s problémy v místě bydliště nebo okolí školy
 • Oblíbenost výuky v terénu

Zobrazit více
Jedná se o pojetí vysoce relevantní pro žáka a současně také velmi oblíbené. Vzdělávací obsahy jsou totiž ukotveny v místě bydliště, a to i v případech, kdy žáci ve výuce probírají učivo zdánlivě nesouvisející s místem žákova bydliště. Žáci tak vnímají skutečnost, že problémy, se kterými se potýkají, se týkají také lidí žijících na opačné straně zeměkoule. Pojetí lokalista probouzí zájem žáků o viditelné a citlivě vnímané problémy. Toto pojetí může motivovat ke studiu žáky pasivní nebo nepříliš ochotné, případně žáky s nezájmem o geografii.

Zobrazit méně

Učitel:

 • Pocit, že se nevěnuje učivu, které by měl probírat
 • Náročná příprava, vč. přípravy žáků
 • V okolí školy nevidí témata relevantní pro výuku regionální geografie

Zobrazit více
U učitelů lokalistů existuje riziko, že zapomenou na zobecnění učiva směrem k vyšším řádovostním úrovním. Geografické jevy a procesy, které učitel demonstruje na příkladu místa bydliště žáků nebo okolí školy tak nemusí být ze strany žáků pochopeny v celé komplexnosti. Negativem pojetí je, že vyžaduje, aby učitel měl zájem o okolí školy, měl k němu vztah. Lokálně orientovaná témata totiž nejsou součástí běžných učebnic. Pokud lokálně orientované učebnice existují, učitel o jejich existenci nemusí vědět. Toto pojetí taktéž není příliš zastoupeno v přípravě učitelů a dalším vzdělávání. Nejde o to jít s žáky/studenty ven, ale o to, aby se tam něco naučili. Někteří učitelé v tomto pojetí nespatřují geografii, neboť nevidí potenciál v přesahu učiva probíraného v okolí školy do obecné nebo do regionální geografie. Učitele například nemusí vůbec napadnout, že když např. probírá Austrálii, tak může jít s žáky ven a řešit problémy Austrálie na příkladu okolí školy nebo bydliště žáků. Ačkoli se to na první pohled nemusí jevit, toto pojetí vyžaduje hlubší geografickou znalost, neboť učitel musí identifikovat vztahy a souvislosti v geografických obsazích a demonstrovat je na různých regionálních úrovních. Existuje nebezpečí, že se ve výuce geografie budou ve větší míře řešit témata, která nejsou v uvedena kurikulu. Hrozí nenaplnění očekávaných výstupů, pokud lokalistické pojetí nebude promýšleno a zasazeno do obecnějšího tematického plánu učiva. A současně je třeba dbát na nutnost zprostředkování geografického pohledu na lokálně orientovaná témata a problémy.  V opačném případě může dojít k rozmělnění geografie a ztrátě oborové identity. V tomto pojetí je vysoká míra nejistoty, učitel nemůže stoprocentně předjímat, s čím žáci přijdou, jaká témata považují za důležitá a jaké úhly pohledu reprezentují.

Zobrazit méně

Žák:

 • Žáci si často neuvědomují, že i v terénu se učí
 • Obtížné zobecňování probíraného učiva – směrem k jiným lokalitám, státům nebo regionům
 • Zdlouhavá příprava na výuku a nutnost následné reflexe výuky, nejlépe ve třídě

Zobrazit více
Ačkoli žáci mají rádi terénní výuku a rádi řeší témata ukotvená v okolí jejich bydliště, často se stává, že selhávají v identifikování toho, co se vlastně naučili. Slabým místem také bývá zobecnění nebo přenesení učiva probíraného v terénu na učivo týkající se jiných témat nebo regionů. Aby zobecnění učiva bylo efektivní, musí reflexe a shrnutí učiva probíhat v samostatném bloku, nejlépe ve třídě.  Pokud žáci nejsou upozorněni na obecnější souvislosti a relevanci problémů probíraných v rámci místního regionu, mají tendenci pojímat učivo místního regionu jako zpestření výuky bez větší vzdělávací hodnoty.

Zobrazit méně

Výhody přihlášených

Exkluzivní přístup do databáze a komunity angažovaných učitelů geografie.
Čerpat inspiraci k dalším pojetím.
Pohodlně si procházet náměty a promýšlet vlastní výuku.
Znát souvislosti mezi pojetími.
Zažít GEOKOLO aneb mít návod, jak komplexně uchopit geografické vzdělávání.
Archivaci výsledků testu ke sledování vývoje vlastní učitelské identity.
Pozvánky na akce s členy projektového týmu a speciální eventy.
Přístup do archivu pracovních listů pro žáky a dalších výukových materiálů.
Detailní výsledky s komentářem a doporučeními do praxe.
… No prostě žáci Vás budou milovat, protože je bude Vaše výuka bavit!