Loading...

Napište nám

Blahopřejeme

Patříte do skupiny učitelů, kteří chtějí, aby žáci znali odpovědi na náročnější geografické otázky (otázky typu „Proč?“). 

Máte rádi řešení geografických problémů, s nimiž se žáci musí vypořádat. Ve Vašich hodinách žáci často pracují jako opravdoví geografové. Vytváříte příležitosti pro práci s textem a dalšími informačními zdroji, žáci samostatně sbírají data a poté je analyzují a vyvozují závěry.  

Zobrazit více

Vaše výuka často vede k tomu, aby žáci rozpoznávali a odhalovali interakce mezi lidmi a prostředím, případně se zabýváte příčinami a následky geografických jevů.  

Kromě toho, že se s žáky věnujete geografickému bádání, se rádi zajímáte o studium obecnějších geografických témat, a to i ve výuce regionální geografie. S žáky také trávíte více času podrobnějším studiem vybraných míst nebo regionů, a to i za cenu toho, že jiná místa nebo regiony nestihnete probrat.  

Příklad:

Když se v médiích objeví informace o výbuchu sopky, dokážete ihned připravit vyučovací hodinu o procesech, které vedou ke vzniku sopečné činnosti. Žáci si v hodinách zeměpisu prohlubují znalosti o tom, jak vznikají sopky a především, jaké jsou důsledky sopečné činnosti pro život lidí a okolní prostředí. Na příkladech konkrétních míst zasažených sopečnou činností žáci demonstrují vztahy mezi přírodními a společenskými složkami krajiny. Kromě toho žáci zdůvodňují klady a zápory života v místech zasažených nebo ohrožených sopečnou činností. Žáci mají možnost uvažovat nad tím, proč lidé žijí v bezprostředním okolí sopek, proč se například v okolí sopek vyskytují úrodné půdy, jak mohou být sopky využitelné z hlediska cestovního ruchu a jak se lidé vypořádávají s různými důsledky sopečné činnosti na lokální i globální úrovni. 

Zobrazit méně
Učitelé zaměření na vědecké zdůvodňování a vyvozování souvislostí

Hodnocení žáků ?

Pro ověření znalostí, dovedností (a postojů) využívejte především nástroje, ve kterých mají žáci možnost popsat a vysvětlit příčiny a pravidla geografických procesů a jevů.

Sledovaná kritéria hodnocení:

  • obsahově geografická: věcnost, použitá terminologie, názornost (možnost grafického znázornění či představení experimentu či tematického projektu), uvedení příčin a jejich souvislostí s důsledky (jejich počet, hloubka pochopení, rozsah pochopení), opora pro argumenty aj.
  • kompetenční: přesnost, jasnost, strukturování myšlenek, srozumitelnost, logicky vedená linka při vysvětlování, přesné představení problému aj. 

Při formativní zpětné vazbě doporučujeme u každého z témat klást otázky opřené o kritéria hodnocení:

Zobrazit více

Jak jsi došel k příčinám?

Proč používáš tento pojem a ne jiný? Co tento pojem přesně znamená?

Co ti znemožňuje vysvětlit příčinu/důsledek?

Jak konkrétně to funguje?

Proč uvažuješ tímto způsobem nad souvislostmi a důsledky příčin?

Zobrazit méně

Provázanost s očekávanými výstupy a klíčovými kompetencemi RVP ZV (2021) a RVP G (2007)

Můžete naplňovat částečně každý očekávaný výstup z RVP ZV, nebo hlouběji jeden z nich:

Z-9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu (Přírodní obraz Země) 

Zobrazit více

Z-9-2-03 porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost (Přírodní obraz Země) 

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit (Společenské a hospodářské prostředí) 

 

U tohoto pojetí lze systematicky rozvíjet klíčové kompetence RVP ZV, avšak zejména:

k učení:

a) vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

b) operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

k řešení problémů: vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

komunikativní: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

pracovní: využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření

digitální: ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít

 

Můžete naplňovat částečně každý očekávaný výstup z RVP G, nebo hlouběji jeden z nich:

> porovná na příkladech mechanismy působení endogenních (včetně deskové tektoniky) a exogenních procesů a jejich vliv na utváření zemského povrchu a na život lidí (Přírodní prostředí)

> objasní mechanismy globální cirkulace atmosféry a její důsledky pro vytváření klimatických pásů (Přírodní prostředí)

> objasní velký a malý oběh vody a rozliší jednotlivé složky hydrosféry a jejich funkci v krajině (Přírodní prostředí)

> hodnotí vodstvo a půdní obal Země jako základ života a zdroje rozvoje společnosti (Přírodní prostředí)

> rozliší složky a prvky fyzickogeografické sféry a rozpozná vztahy mezi nimi (Přírodní prostředí)

Zobrazit méně

Učitel:

 • Odbornost v geografii
 • Často se žáků ptají: “Proč…?”
 • Vysvětlují učivo do hloubky

Zobrazit více

Jedná se o pojetí, které staví na odbornosti. Učitelé Earthisté jsou výborní geografové, rekrutují se z řad odborných geografů a aprobovaných učitelů, kteří byli vynikající zejména v odborné složce studia. Kladou důraz na vysvětlování učiva s využitím hlubších geografických znalostí. Jdou k podstatě věci, mají tendenci klást žákům problémově orientované učební úlohy, často používají otázku “Proč?” Vyžadují znalost pravidel, zákonitostí, příčin a následků. Nechtějí ulpívat jen na faktografických znalostech a mít hodiny založené na doplňování stereotypních pracovních listů založených na faktografii, křížovek a znalostních kvízů. Chtějí třídu plnou žáků, kteří rozumí tomu, co se děje ve světě, a jak věci na Zemi fungují – jak vzniká sopka, proč dnes máme proměnlivé počasí, jak funguje oběh vody v přírodě. Vysvětlí, proč potřebujeme přehrady nebo průmysl, proč je třeba řešit klimatickou nebo migrační krizi. Učitel se často věnuje i složitějšímu učivu, usiluje o hlubší porozumění ze strany žáků. Učitel používá geografická média – GIS, modely, zajímavé plakáty, vizualizuje pomocí náčrtů, kreslí schémata. Earthisté si jsou vědomi své vysoké odbornosti, předvádějí své znalosti a jsou na to hrdí. Mají tendenci zobrazovat videa s těžištěm ve vysvětlování, nikoli např. turistický dokument o Islandu atd. Ukazují, jak fungují sopky, proč vzniká  zemětřesení atd., ale často neukazují žákům projevy sopek nebo zemětřesení zasazené do konkrétních míst. Pro učitele Earthisty jsou typické delší tematické bloky učiva trvající např. tři i více vyučovacích hodin a také dlouhodobější geografické projekty.

Zobrazit méně

Žák:

 • Zažívá badatelskou geografii
 • Hledá odpovědi na složitější otázky
 • Pracuje s geografickými daty a metodami

Zobrazit více

Výuka v earthistickém pojetí může být docela lákavá pro žáky. Žáci jsou badateli – společně s učitelem hledají odpovědi na složitější geografické otázky. Úkoly a projekty se často týkají atraktivních témat, a navíc jsou relevantní pro každodenní život nebo pro zájmy žáků. Žáci v hodinách často pracují s geografickými metodami a s geografickými daty a formulují hypotézy nebo ověřují či aplikují již existující teorie.

Zobrazit méně

Učitel:

 • Výuka založena na hlubokých znalostech oboru
 • Vysoké nároky kladené na myšlení žáků
 • Zanořenost do učiva, menší ohled na žáky

Zobrazit více
Toto pojetí geografie není pro každého učitele, neboť vyžaduje hluboké geografické znalosti a rozvinuté myšlení v souvislostech, a to především uvnitř probíraného tématu. Pro učitele může být někdy náročné přiznat si, že když očekává hlubší porozumění, musí existovat skupina žáků, kteří nebudou splňovat nejvyšší očekávání. Nebezpečí také spočívá v nadhodnocování kognitivních schopností žáků. Geografie v pojetí Earthista překračuje jednoduchou faktografii, což pro některé učitele vyžaduje vyjít z komfortní zóny, neboť v geografii musí pracovat na úrovni teorie. Teorie je v tomto pojetí chápána ve vědeckém smyslu slova – na úrovni poznatků, které přispívají k vysvětlování geografických jevů a procesů. I pro samotné učitele může být toto pojetí geografie náročné na myšlení – vždy existují nějaké otázky, na které učitel nezná odpověď, a musí se proto ponořit do studia. Téměř každý akademický geograf je Earthista, a je na to hrdý. Earthistům často chybí učitelská nadstavba, rádi žákům ukazují, jak jsou vzdělaní chytří, ale až tak moc se nestarají o schopnost žáků pochopit všechny jevy tak hluboce jako oni. Učitelé Earthisté také často setrvávají v rovině obecných zákonitostí a pravidel bez konkrétního propojení s místy, kde se geografické jevy a procesy odehrávají. Mohou vám ukázat pouště, ale často neřeknou, kde se pouště, sopky atd., které ukazují na fotografii, nachází, a jak lidé v jejich okolí žijí. Earthisté totiž primárně neřeší interakce a vztahy mezi přírodou a lidmi, ani to, jak lidé přetváří přírodu a prostředí. Jsou totiž často zanořeni až příliš do hloubky geografických jevů a procesů. Pro Earthisty je současně velmi obtížné udržet ve středu pozornosti geografický pohled a specifičnost geografie jako oboru. U Earthistů často hrozí nebezpečí, že učitel překročí hranice geografie a bude se podrobně věnovat také učivu spadajícími do jiných vyučovacích předmětů.

Zobrazit méně

Žák:

 • Nemusí vždy naplňovat vysoké nároky kladené učitelem
 • Náročnost na přemýšlení
 • Únava z vysoké obtížnosti učiva

Zobrazit více

Pokud se učitel dlouhodobě drží tohoto pojetí, může vytvořit něco jako bariéry mezi žáky i třídami – někteří žáci mohou geografii milovat a jiní ji mohou nenávidět, protože nebudou naplňovat očekávání ze strany učitele. Earthisticky pojatá výuka může být náročná ve smyslu kognitivní kapacity žáků. Pokud máte zeměpis poslední vyučovací hodinu v pátek, resp. jakoukoli poslední hodinu v týdnu, po tělesné výchově atd., žáci toto pojetí neocení, protože jsou unavení. První hodina v pondělí může být stejná – všichni ještě spí. Výuka geografie v tomto pojetí je zkrátka náročná.

Zobrazit méně

Výhody přihlášených

Exkluzivní přístup do databáze a komunity angažovaných učitelů geografie.
Čerpat inspiraci k dalším pojetím.
Pohodlně si procházet náměty a promýšlet vlastní výuku.
Znát souvislosti mezi pojetími.
Zažít GEOKOLO aneb mít návod, jak komplexně uchopit geografické vzdělávání.
Archivaci výsledků testu ke sledování vývoje vlastní učitelské identity.
Pozvánky na akce s členy projektového týmu a speciální eventy.
Přístup do archivu pracovních listů pro žáky a dalších výukových materiálů.
Detailní výsledky s komentářem a doporučeními do praxe.
… No prostě žáci Vás budou milovat, protože je bude Vaše výuka bavit!