Loading...

Napište nám

Blahopřejeme

Patříte do skupiny učitelů, kteří chtějí, aby žáci měli všeobecný přehled o světě.  

Učitelé v této skupině mají rádi zejména tradiční regionální geografii, ke které patří zejména polohopis. Máte radost, když žáci vědí, kde se co nachází, kde jsou Krkonoše, Pyreneje nebo Alpy, případně kde se nachází světové obilnice nebo naleziště železné rudy.  

Zobrazit více

Kromě toho je pro Vás důležité, aby žáci znali základní geografické pojmy. Víte, že bez znalosti geografických faktů a pojmů totiž není možné zodpovídat náročnější geografické otázky a pochopit podstatu a smysl geografického myšlení.  

Často využíváte učebnice, mapy a atlasy, a další pomůcky a aplikace, které žákům pomáhají upevňovat si znalosti a získávat informace o určitých místech nebo regionech.  

Příklad:

Když se v médiích objeví informace o výbuchu sopky, dokážete ihned připravit vyučovací hodinu o procesech, které vedou ke vzniku sopečné činnosti. Žáci si prohlubují znalosti o typech sopek, pracují se schématem sopky a zjišťují, kde se nacházejí další činné sopky.  

Zobrazit méně
Učitelé zaměření na popis a rozmístění jevů a znalost polohy

Hodnocení žaků ?

Pro ověření znalostí, dovedností (a postojů) se soustředíme především na rozmanitost interakcí, povahu interakcí, intenzitu interakcí a jejich vizualizace

Stanovujeme si kritéria hodnocení jako:

 • obsahově geografická: věcná správnost, terminologie, typologie krajiny, počet interakcí, znalost vývoje interakce, uvedení příkladů interakce, popis povahy dle zákonitosti interakce, rozlišení intenzity interakce, odůvodňování (vyvozování), 
 • kompetenční: přesnost, jasnost, nápaditost, vyhledání podkladů a důkazů o interakcích ve zdrojích,

Při formativní zpětné vazbě doporučujeme u každého z témat klást otázky opřené o kritéria hodnocení:

Zobrazit více

Kde jsi tuto interakci viděl?

Je tento jev opravdu dán interakcí člověka a přírody?

Co můžeš v krajině vidět, abys pochopil, o jaký typ krajiny jde?

Co je typické pro interakce?

Jak chápeš interakci?

Zobrazit méně

Provázanost s očekávanými výstupy a klíčovými kompetencemi RVP ZV (2021) a RVP G (2007)

Můžete naplňovat částečně každý očekávaný výstup z RVP ZV, nebo hlouběji jeden z nich:

Z-9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu (Přírodní obraz Země) 

Z-9-2-03 porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost (Přírodní obraz Země) 

Zobrazit více

Z-9-3-03 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich (Regiony světa)

Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny (Regiony světa)

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel (Společenské a hospodářské prostředí) 

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit (Společenské a hospodářské prostředí) 

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí (Životní prostředí)

Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny (Regiony světa)

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu (Česká republika)

 

U tohoto pojetí lze systematicky rozvíjet všechny klíčové kompetence, avšak zejména:

k učení:

a) vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

b) operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

k řešení problémů: kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

komunikativní: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

sociální a personální:

a) chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu

b) přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

digitální: chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání

 

Můžete naplňovat částečně každý očekávaný výstup z RVP G, nebo hlouběji jeden z nich:

> porovná na příkladech mechanismy působení endogenních (včetně deskové tektoniky) a exogenních procesů a jejich vliv na utváření zemského povrchu a na život lidí (Přírodní prostředí)

> hodnotí vodstvo a půdní obal Země jako základ života a zdroje rozvoje společnosti (Přírodní prostředí)

> zhodnotí na příkladech dynamiku vývoje obyvatelstva na Zemi, geografické, demografické a hospodářské aspekty působící na chování, pohyb, rozmístění a zaměstnanost obyvatelstva (Sociální prostředí)

> zhodnotí na příkladech světové hospodářství jako otevřený dynamický systém s určitými složkami, strukturou a funkcemi a zohlední faktory územního rozmístění hospodářských aktivit, vymezí jádrové a periferní oblasti světa (Sociální prostředí)

> zhodnotí nerovnoměrné rozmístění, objem a distribuci světových surovinových a energetických zdrojů (Sociální prostředí)

> vyhledá na mapách hlavní světové oblasti cestovního ruchu, porovná jejich lokalizační faktory a potenciál (Sociální prostředí)

 

Zobrazit méně

Učitel:

 • Primárně pracuje se vztahy mezi člověkem a přírodou
 • Myslí ve vztazích a souvislostech
 • Dotahuje učivo z fyzické geografie směrem k dopadům na život lidí

Zobrazit více
Jedná se o učitele, který geografická témata a vysvětlení zakládá na vztahu mezi člověkem a přírodou. Interakcionista pracuje primárně s vazbami mezi člověkem a přírodou, nepátrá po hlubokých příčinách těchto vazeb. Interakcionista vždy klade důraz na dopady fyzickogeografických jevů a procesů na život lidí na Zemi, a často dopady demonstruje na příkladech z každodenního života žáků. Interakcionisté asi nejvíce ze všech pojetí uvažují o souvislostech mezi lidmi a přírodou, což je dle některých definic hlavní podstata geografie jako oboru. Vědí, že geografie není jen o vysvětlování, protože na explanaci není možné zdůvodnit přínosnost geografie. Interakcionisté se zaměřují na geografické jevy a procesy (méně např. na státy světa) proto vždy ptají, jak jsou probírané jevy a procesy propojeny s aktivitami a životem lidí a hodnotí povahu těchto vztahů. Pokud učitel probírá pouštní biomy, nezapomene pojednat o tom, jak se lidé přizpůsobili životu v pouštích. V případě probírání deskové tektoniky učitel nezapomene pojednat o tom, jak sopečná činnost ovlivňuje život lidí – negativně a pozitivně. Sopky na jednu stranu ohrožují životy lidí a ničí majetek, a mohou způsobit kolaps měst a národů, což je ve výuce geografie zřídka zastoupeno. Na druhou stranu ale sopky způsobily vznik úrodné půdy a tím nepřímo podporují také existenci úspěšných civilizací. Interakcionisté často řeší, co by lidé měli dělat, když přijde povodeň, lavina, tornádo nebo lesní požár. To je něco, co v učebnicích a kurikulu není příliš zastoupeno, ačkoli právě v takto pojaté výuce se interakce nejvíce projevují. Toto pojetí má velký potenciál pro budování pozitivní image geografie jako užitečné vědy, ale bohužel není příliš propagováno a praktikováno, a to ani na univerzitách.

Zobrazit méně

Žák:

 • Lákavá a užitečná témata
 • Proměny přírody v důsledku činnosti člověka
 • Jádro geografie leží ve vztazích a souvislostech

Zobrazit více
Žáky toto pojetí geografie baví, protože je o životě, o reálných vztazích a souvislostech mezi lidmi a přírodou, o tom, jak člověk mění a přetváří přírodu a o dopadech fyzickogeografických jevů na každodenní život lidí.

Zobrazit méně

Učitel:

 • Upřednostnění antropocentrického pohledu
 • Nižší důraz na základní geografické znalosti
 • Geografie je zábavná, ale občas chybí jasné shrnutí učiva

Zobrazit více
Učitelé interakcionisté často upřednostňují antropocentrický pohled. Příliš neřeší udržitelnost – problémy životního prostředí berou jako realitu. Často tvrdí, že klimatická změna, znečištění ovzduší a živelný růst měst jsou závažné problémy, ale na druhou stranu konstatují, že lidé se musí nějak živit, někde pracovat, a z něčeho získávat energii. Učitelé jsou často hluboce zanořeni do probíraného tématu a opomínají skutečnost, že žáci nemají osvojeny základní geografické znalosti, eventuálně nemají představu o tom, co je cílem hodiny. Interakcionista se často žáků ptá, “kde je geografie?” nebo “co je na probíraném tématu geografického?” Bohužel interakcionistické pojetí geografie často není oceňováno ze strany rodičů ani žáků. Výuka geografie v tomto pojetí je podobná článku v časopisu National Geographic nebo dokumentu na Discovery Channel. Učitelé žákům představují lákavá a užitečná témata, ale současně žákům nedávají prostor přemýšlet nad tím, k čemu hodina vlastně byla – chybí shrnutí učiva.

Zobrazit méně

Žák: 

 • Nemusí si uvědomovat, že se učí
 • Nemá jasné a konkrétní poznatky, které si má pamětně osvojit
 • Geografie může být vnímána jako oddechový předmět

Zobrazit více
Žáci jsou interakcionisticky pojatou výukou většinou natolik zaujatí, aniž by si uvědomovali, že se učí. Učit se o dopadech působení člověka na přírodu žáky baví. Pokud se ale žáků později zeptáte, co se naučili, často bohužel nemají tušení. Zábavná a užitečná hodina zeměpisu z pohledu žáků často nepřináší konkrétní poznatky, které by mohly být hodnoceny z hlediska jejich pamětního osvojení nebo nově nabytých dovedností. Existuje nebezpečí, že ze strany žáků geografie může být brána jen jako zábava.

Zobrazit méně

Výhody přihlášených

Exkluzivní přístup do databáze a komunity angažovaných učitelů geografie.
Čerpat inspiraci k dalším pojetím.
Pohodlně si procházet náměty a promýšlet vlastní výuku.
Znát souvislosti mezi pojetími.
Zažít GEOKOLO aneb mít návod, jak komplexně uchopit geografické vzdělávání.
Archivaci výsledků testu ke sledování vývoje vlastní učitelské identity.
Pozvánky na akce s členy projektového týmu a speciální eventy.
Přístup do archivu pracovních listů pro žáky a dalších výukových materiálů.
Detailní výsledky s komentářem a doporučeními do praxe.
… No prostě žáci Vás budou milovat, protože je bude Vaše výuka bavit!