Loading...

Napište nám

Blahopřejeme

Patříte do skupiny učitelů, kteří chtějí, aby žáci byli připraveni pro každodenní život.  

Ve výuce geografie rádi využíváte různé výukové metody. Vaše výuka je tematicky pestrá a Vaše výuka se často odchyluje od obsahu učebnic. Máte totiž vlastní zásobu výukových materiálů a příprav, které jsou lepší, než co vám učebnice nabízí. 

Zobrazit více

Vaše výuka vede k všeobecnému rozvoji žáků. To, co se žáci naučili ve Vašich hodinách, využijí také ve výuce jiných vyučovacích předmětů a také v běžném životě. Žáci se správně a srozumitelně vyjadřují, pracují se zdroji, spolupracují, a argumentují, což využívají také ve výuce jiných vyučovacích předmětů. Zaměřujete se na rozvíjení geografického myšlení, které žákům umožňuje aplikovat geografické znalosti v různých prostředích a situacích. Nebojíte se pracovat se zkušenostmi, prožitky, postoji a názory Vašich žáků. 

S žáky často řešíte aktuální otázky a problémy, diskutujete s nimi, a často se zamýšlíte nad tím, jak demonstrovat geografické jevy na příkladech z  každodenního života žáků, čímž rozvíjíte tzv. užitečnou geografii. 

Pracujete projektovou metodou, žáci jsou hodně zapojeni do výuky a probírané učivo je většinou zakončeno prezentacemi žáků. Vaše hodiny žáci hodnotí jako zábavné. 

Příklad:

Když se v médiích objeví informace o výbuchu sopky, dokážete ihned připravit vyučovací hodinu o dopadech sopečné činnosti na život lidí. Žáci v hodinách zeměpisu pracují s fotografiemi a videonahrávkami zachycujícími příběhy lidí žijících v okolí sopek. Žáci na konkrétních místech objevují, jak sopečná činnost ovlivňuje každodenní život lidí a snaží se vcítit do problémů, které musí tito lidé řešit. Na základě srovnání různých míst žáci odhalují, co mají tato místa společného, a jak se místa zasažená nebo ohrožená sopečnou činností odlišují od jiných míst na Zemi. Všechna svá zjištění žáci prezentují před třídou. 

Zobrazit méně
Učitelé zaměření na uplatnění učiva v běžném životě a všeobecný rozvoj žáků

Hodnocení žáků ?

Pro ověření znalostí, dovedností a především postojů využíváme projektových formátů, ve kterých můžeme u žáků pozorovat i chování a prožitky.

Environmentalista se soustředí na rozvoj postojů a hodnot, proto musíme důkladně zvažovat, jak co od žáků očekáváme, převedeme do pozorovatelné či měřitelné podoby. Je pro něj důležité, aby žáci zažívali chráněné prostředí při vyjadřování názorů. Je lepší vést se žáky zpětnovazebné rozhovory, než se klonit k přímé klasifikaci.

Z tohoto důvodu při hodnocení používáme spíše analytickou popisnou zpětnou vazbu opřenou o kritéria:

 • obsahově geografická: správnost použitých pojmů; bohatost pojmů; počet zvažovaných geografických úhlů pohledu na téma; analýza a syntéza zdrojů; aj.
 • kompetenční: vyjádření silného momentu v tématu, který ovlivnil jeho názor, postoj či argument; opora pro argumenty; odůvodňování vlastního postoje; aj.

při prezentování a argumentování (naplnění KK) užíváme kritéria hodnocení jako přesnost, jasnost, strukturování myšlenek, aby vyjadřování bylo srozumitelné, přesné představení problému aj.

Při formativní zpětné vazbě doporučujeme u každého z témat klást otázky opřené o kritéria hodnocení:

Zobrazit více

Jak jsi problém vybral?

Proč si myslíš, že problém je hrozbou nebo výzvou pro lidstvo?

Jaké zdroje jsi využil k argumentaci?

Z čeho pramení tvůj názor?

Jak to změnilo tvé postoj k..?

Zobrazit méně

Provázanost s očekávanými výstupy a klíčovými kompetencemi RVP ZV (2021) a RVP G (2007)

Můžete naplňovat částečně každý očekávaný výstup z RVP ZV, nebo hlouběji jeden z nich:

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí (Životní prostředí)

Z-9-3-03 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich (Regiony světa)

Zobrazit více

U tohoto pojetí lze systematicky rozvíjet klíčové kompetence RVP ZV, avšak zejména:

k učení:

a) operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

b) samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

k řešení problémů:

a) vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu
vlastního úsudku a zkušeností

b) vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

c) kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

d) samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

komunikativní: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

občanské: chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

digitální: využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či
zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce

 

Můžete naplňovat částečně každý očekávaný výstup z RVP G, nebo hlouběji jeden z nich:

> zhodnotí některá rizika působení přírodních a společenských faktorů na životní prostředí v lokální, regionální a globální úrovni (Životní prostředí)

Dále můžete využívat tematické okruhy průřezového tématu Environmentální výchova.

 

 

 

 

Zobrazit méně

Učitel:

 • Rozvíjí environmentální gramotnost
 • Propojuje výuku geografie s environmentální výchovou
 • Soustředí se na hodnoty a postoje
Zobrazit více

Jedná se o  pojetí směřující k rozvíjení environmentální gramotnosti žáků a propojování výuky geografie s environmentální výchovou. Učitelé environmentalisté se zabývají zejména tím, jak chránit přírodu a prostředí před nežádoucími dopady působení člověka. Výuku rámují především myšlenky udržitelnosti, ochrany životního prostředí, ekologické stability a odpovědnosti. Učitelé jsou spokojeni s tím, že žáci oceňují přírodu a ochranu životního prostředí jako hodnoty, a příliš se netrápí s tím, že jejich žáci nevědí například, kde se nachází Iowa. Environmentální perspektivu i hodnoty učitelé silně vnímají a prožívají ji ve svém srdci. Způsob geografického myšlení, který stojí v pozadí environmentalistického pojetí je velmi blízký mnoha geografům, a je třeba ho respektovat. Výuka geografie je orientována především na rozvíjení environmentálních hodnot a postojů žáků. Pro-environmentálně zaměření učitelé často tvrdí, že lidé by měli změnit své jednání zejména kvůli tomu, že svými aktivitami a každodenním jednáním poškozují životní prostředí. Dále také mají tendenci vysvětlovat dopady negativního působení člověka na životní prostředí a krajinu v téměř všech tématech, o nichž výuka geografie pojednává. Environmentalista má hluboký vztah k přírodě a planetě, zajímá se o alternativní zdroje energie, ekologickou či uhlíkovou stopu a její minimalizaci, případně navrhování účinných environmentálně šetrných řešení. Podstatu environmentalistického pojetí je možné zdařile zprostředkovat na tématu půdy: zatímco učitelé upřednostňující jiná pojetí budou řešit vlastnosti půd a jejich dělení, případně souvislost mezi půdami a zemědělstvím, environmentalista se bude zabývat především nutností ochrany půd.

Zobrazit méně

Žák:

 • Zažívá projektovou a mezipředmětovou výuku
 • Věnuje se ekologickým tématům a udržitelnosti
 • Řeší dilemata, hájí své názory, diskutuje

Zobrazit více
Žák dostává příležitost přemýšlet, diskutovat, řešit dilemata, hájit své názory, účastnit se zajímavých projektů nebo environmentálně zaměřených výukových programů o řekách, urbanismu, cílech udržitelnosti, feminismu, chudobě a přírodních katastrofách. Žáci oceňují tento druh témat, která ve školním vzdělávání nejsou příliš zastoupena, protože si s nimi učitelé, kteří nejsou orientovaní environmentalisticky, příliš neví rady nebo je nepovažují za relevantní. Environmentální a ekologická témata žáky většinou baví, proto mohou některé žáky motivovat k pozdějšímu studiu geografie, environmentálních studií či jiných příbuzných oborů.

Zobrazit méně

Učitel:

 • Nižší důraz na obsahovou správnost
 • Absence náročnějších učebních úloh
 • Nebezpečí nařčení z propagace “zelené ideologie”

Zobrazit více

Environmentalistické pojetí nevyhovuje každému učiteli. Učitelům s tímto dominantním pojetím příliš nezáleží na geografických znalostech žáků. Environmentalisté také musí počítat s výtkami, že „žáky nic nenaučí“ – zejména kvůli nižšímu důrazu na faktografické znalosti žáků, případně absenci náročnější analýzy a interpretace složitějších geografických jevů a procesů. Budování pro-environmentálních postojů vyžaduje nemalé množství času a úsilí. Ze strany ostatních učitelů, rodičů a někdy i žáků mohou být učitelé upřednostňující pojetí environmentalisty kritizováni proto, že ve výuce prosazují „zelenou ideologii“.

Zobrazit méně

Žák:

 • Nemusí si vždy uvědomit, že se učí
 • Nerozeznává geografickou dimenzi učiva
 • Může považovat geografii za oddechový předmět

Zobrazit více

V environmentalistickém pojetí výuky existuje riziko tzv. utajeného poznávání. Žák si totiž nemusí v některých případech uvědomit, co se vlastně učí, a především proč. V případě, že se žáci projektů s environmentálními tématy nebo environmentálně zaměřených výukových programů, může se stát, že v takto pojaté výuce žáci nebudou vnímat “geografickou dimenzi” probíraného učiva.

Zobrazit méně

Výhody přihlášených

Exkluzivní přístup do databáze a komunity angažovaných učitelů geografie.
Čerpat inspiraci k dalším pojetím.
Pohodlně si procházet náměty a promýšlet vlastní výuku.
Znát souvislosti mezi pojetími.
Zažít GEOKOLO aneb mít návod, jak komplexně uchopit geografické vzdělávání.
Archivaci výsledků testu ke sledování vývoje vlastní učitelské identity.
Pozvánky na akce s členy projektového týmu a speciální eventy.
Přístup do archivu pracovních listů pro žáky a dalších výukových materiálů.
Detailní výsledky s komentářem a doporučeními do praxe.
… No prostě žáci Vás budou milovat, protože je bude Vaše výuka bavit!