Loading...

Napište nám

Blahopřejeme

Patříte do skupiny učitelů, kteří chtějí, aby žáci měli všeobecný přehled o světě.  

Učitelé v této skupině mají rádi zejména tradiční regionální geografii, ke které patří zejména polohopis. Máte radost, když žáci vědí, kde se co nachází, kde jsou Krkonoše, Pyreneje nebo Alpy, případně kde se nachází světové obilnice nebo naleziště železné rudy.  

Zobrazit více

Kromě toho je pro Vás důležité, aby žáci znali základní geografické pojmy. Víte, že bez znalosti geografických faktů a pojmů totiž není možné zodpovídat náročnější geografické otázky a pochopit podstatu a smysl geografického myšlení.  

Často využíváte učebnice, mapy a atlasy, a další pomůcky a aplikace, které žákům pomáhají upevňovat si znalosti a získávat informace o určitých místech nebo regionech.  

Příklad:

Když se v médiích objeví informace o výbuchu sopky, dokážete ihned připravit vyučovací hodinu o procesech, které vedou ke vzniku sopečné činnosti. Žáci si prohlubují znalosti o typech sopek, pracují se schématem sopky a zjišťují, kde se nacházejí další činné sopky.  

Zobrazit méně
Učitelé zaměření na popis a rozmístění jevů a znalost polohy

Hodnocení žáků ?

Pro ověřování výsledků žáků využíváme pozorování chování žáků v terénu dle pozorovacích archů či poskytujeme zpětnou vazbu při vstupu do terénu. Dále pak můžeme využívat pracovní listy.

Z tohoto důvodu při hodnocení používáme spíše analytickou popisnou zpětnou vazbu opřenou o kritéria:

Zobrazit více

 • obsahově geografická: správnost použitých pojmů, čtení a orientace v mapě a podle map, interpretace a tvorba map nejbližšího okolí, určování významných bodů v krajině, znalost principů dotazování, přenášení poznatků mezi různými měřítky, 
 • kompetenční: vyjádření (různým způsobem) “sense of place”, opora pro argumenty, odůvodňování vlastního postoje spojeného s místem, prezentování výsledků z průzkumů a návrhy opatření, 

při prezentování a argumentování (naplnění KK) užíváme kritéria hodnocení jako přesnost, jasnost, strukturování myšlenek, aby vyjadřování bylo srozumitelné, přesné představení problému aj.

Při formativní zpětné vazbě doporučujeme u každého z témat klást otázky opřené o kritéria hodnocení:

Proč vnímáš okolí tak, jak popisuješ?

Co je v mapě, čemu nerozumíš?

Jakým způsobem ses dotazoval lidí?

Je možné to zjišťovat jiným způsobem?

Co by ti ještě pomohlo, abys zjistil/a, jak se lidem v okolí žije?

Jak to změnilo tvé postoje k..?

Zobrazit méně

Provázanost s očekávanými výstupy a klíčovými kompetencemi RVP ZV (2021) a RVP G (2007)

Můžete naplňovat částečně každý očekávaný výstup z RVP ZV, nebo hlouběji jeden z nich:

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii (Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie)

Zobrazit více

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin (Životní prostředí)

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu (Terénní geografická výuka, praxe a aplikace)

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny (Terénní geografická výuka, praxe a aplikace)

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při
mimořádných událostech (Terénní geografická výuka, praxe a aplikace)

 

U tohoto pojetí lze systematicky rozvíjet mnoho klíčových kompetencí, avšak zejména:

k učení: samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

k řešení problémů: 

a) vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

b) kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

komunikativní: využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

občanské: respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

 

Můžete naplňovat částečně každý očekávaný výstup z RVP G , nebo hlouběji jeden z nich:

> rozlišuje na konkrétních územních příkladech mikroregionální, regionální, státní, makroregionální a globální geografickou dimenzi (Regiony)

> vymezí místní region (podle bydliště, školy) na mapě podle zvolených kritérií, zhodnotí přírodní, hospodářské a kulturní poměry mikroregionu a jeho vazby k vyšším územním celkům a regionům (Regiony)

> orientuje se s pomocí map v krajině (Geografické informace a terénní vyučování)

> vytváří a využívá vlastní mentální schémata a mentální mapy pro orientaci v konkrétním území (Geografické informace a terénní vyučování)

 

Zobrazit méně

Učitel:

 • Výuka geografie v okolí školy
 • Sběr dat v terénu
 • Budování vztahu žáků k místu, kde žijí

Zobrazit více
Učitelé lokalisté často kotví svou výuku do reálií z okolí bydliště žáků a školy. Vyučování i učení je tzv. místně ukotvené, učitelé okolí školy vnímají jako laboratoř pro demonstraci i aplikaci geografických teorií a pravidel, případně pro sběr dat v terénu (sběr artefaktů, pořizování fotografií, pozorování a měření).  Jedná se o dokonalé pojetí pro terénní výuku, neboť geografie se odehrává tzv. “za oknem školní třídy”. Učitelé v pojetí lokalista pracují s  vysoce aktuálními tématy v okolí bydliště nebo školy. Často spolupracují s místními orgány – starostou nebo zastupitelstvem obce, místními spolky apod. Podněcují tak budování místní identity/sounáležitosti, čímž přispívají k utváření pozitivní image geografie a zvědomování relevance geografie pro každodenní život žáků. Pojetí lokalista má přesah od znalostní složky učiva nejen k dovednostem, ale také k hodnotám a postojům. Pojetí lokalista žákům zprostředkovává přímou geografickou zkušenost. Učitelé si často na základě vlastní zkušenosti vytváří vlastní učebnice, nebo i atlasy, tematicky zaměřené na místní region.

Zobrazit méně

Žák:

 • Zájem o místo bydliště a okolí školy
 • Propojování učiva z regionální geografie s problémy v místě bydliště nebo okolí školy
 • Oblíbenost výuky v terénu

Zobrazit více
Jedná se o pojetí vysoce relevantní pro žáka a současně také velmi oblíbené. Vzdělávací obsahy jsou totiž ukotveny v místě bydliště, a to i v případech, kdy žáci ve výuce probírají učivo zdánlivě nesouvisející s místem žákova bydliště. Žáci tak vnímají skutečnost, že problémy, se kterými se potýkají, se týkají také lidí žijících na opačné straně zeměkoule. Pojetí lokalista probouzí zájem žáků o viditelné a citlivě vnímané problémy. Toto pojetí může motivovat ke studiu žáky pasivní nebo nepříliš ochotné, případně žáky s nezájmem o geografii.

Zobrazit méně

Učitel:

 • Pocit, že se nevěnuje učivu, které by měl probírat
 • Náročná příprava, vč. přípravy žáků
 • V okolí školy nevidí témata relevantní pro výuku regionální geografie

Zobrazit více
U učitelů lokalistů existuje riziko, že zapomenou na zobecnění učiva směrem k vyšším řádovostním úrovním. Geografické jevy a procesy, které učitel demonstruje na příkladu místa bydliště žáků nebo okolí školy tak nemusí být ze strany žáků pochopeny v celé komplexnosti. Negativem pojetí je, že vyžaduje, aby učitel měl zájem o okolí školy, měl k němu vztah. Lokálně orientovaná témata totiž nejsou součástí běžných učebnic. Pokud lokálně orientované učebnice existují, učitel o jejich existenci nemusí vědět. Toto pojetí taktéž není příliš zastoupeno v přípravě učitelů a dalším vzdělávání. Nejde o to jít s žáky/studenty ven, ale o to, aby se tam něco naučili. Někteří učitelé v tomto pojetí nespatřují geografii, neboť nevidí potenciál v přesahu učiva probíraného v okolí školy do obecné nebo do regionální geografie. Učitele například nemusí vůbec napadnout, že když např. probírá Austrálii, tak může jít s žáky ven a řešit problémy Austrálie na příkladu okolí školy nebo bydliště žáků. Ačkoli se to na první pohled nemusí jevit, toto pojetí vyžaduje hlubší geografickou znalost, neboť učitel musí identifikovat vztahy a souvislosti v geografických obsazích a demonstrovat je na různých regionálních úrovních. Existuje nebezpečí, že se ve výuce geografie budou ve větší míře řešit témata, která nejsou v uvedena kurikulu. Hrozí nenaplnění očekávaných výstupů, pokud lokalistické pojetí nebude promýšleno a zasazeno do obecnějšího tematického plánu učiva. A současně je třeba dbát na nutnost zprostředkování geografického pohledu na lokálně orientovaná témata a problémy.  V opačném případě může dojít k rozmělnění geografie a ztrátě oborové identity. V tomto pojetí je vysoká míra nejistoty, učitel nemůže stoprocentně předjímat, s čím žáci přijdou, jaká témata považují za důležitá a jaké úhly pohledu reprezentují.

Zobrazit méně

Žák:

 • Žáci si často neuvědomují, že i v terénu se učí
 • Obtížné zobecňování probíraného učiva – směrem k jiným lokalitám, státům nebo regionům
 • Zdlouhavá příprava na výuku a nutnost následné reflexe výuky, nejlépe ve třídě

Zobrazit více
Ačkoli žáci mají rádi terénní výuku a rádi řeší témata ukotvená v okolí jejich bydliště, často se stává, že selhávají v identifikování toho, co se vlastně naučili. Slabým místem také bývá zobecnění nebo přenesení učiva probíraného v terénu na učivo týkající se jiných témat nebo regionů. Aby zobecnění učiva bylo efektivní, musí reflexe a shrnutí učiva probíhat v samostatném bloku, nejlépe ve třídě.  Pokud žáci nejsou upozorněni na obecnější souvislosti a relevanci problémů probíraných v rámci místního regionu, mají tendenci pojímat učivo místního regionu jako zpestření výuky bez větší vzdělávací hodnoty.

Zobrazit méně

Výhody přihlášených

Exkluzivní přístup do databáze a komunity angažovaných učitelů geografie.
Čerpat inspiraci k dalším pojetím.
Pohodlně si procházet náměty a promýšlet vlastní výuku.
Znát souvislosti mezi pojetími.
Zažít GEOKOLO aneb mít návod, jak komplexně uchopit geografické vzdělávání.
Archivaci výsledků testu ke sledování vývoje vlastní učitelské identity.
Pozvánky na akce s členy projektového týmu a speciální eventy.
Přístup do archivu pracovních listů pro žáky a dalších výukových materiálů.
Detailní výsledky s komentářem a doporučeními do praxe.
… No prostě žáci Vás budou milovat, protože je bude Vaše výuka bavit!