Loading...

Napište nám

Blahopřejeme

Patříte do skupiny učitelů, kteří chtějí, aby žáci byli připraveni pro každodenní život.  

Ve výuce geografie rádi využíváte různé výukové metody. Vaše výuka je tematicky pestrá a Vaše výuka se často odchyluje od obsahu učebnic. Máte totiž vlastní zásobu výukových materiálů a příprav, které jsou lepší, než co vám učebnice nabízí. 

Zobrazit více

Vaše výuka vede k všeobecnému rozvoji žáků. To, co se žáci naučili ve Vašich hodinách, využijí také ve výuce jiných vyučovacích předmětů a také v běžném životě. Žáci se správně a srozumitelně vyjadřují, pracují se zdroji, spolupracují, a argumentují, což využívají také ve výuce jiných vyučovacích předmětů. Zaměřujete se na rozvíjení geografického myšlení, které žákům umožňuje aplikovat geografické znalosti v různých prostředích a situacích. Nebojíte se pracovat se zkušenostmi, prožitky, postoji a názory Vašich žáků. 

S žáky často řešíte aktuální otázky a problémy, diskutujete s nimi, a často se zamýšlíte nad tím, jak demonstrovat geografické jevy na příkladech z  každodenního života žáků, čímž rozvíjíte tzv. užitečnou geografii. 

Pracujete projektovou metodou, žáci jsou hodně zapojeni do výuky a probírané učivo je většinou zakončeno prezentacemi žáků. Vaše hodiny žáci hodnotí jako zábavné. 

Příklad:

Když se v médiích objeví informace o výbuchu sopky, dokážete ihned připravit vyučovací hodinu o dopadech sopečné činnosti na život lidí. Žáci v hodinách zeměpisu pracují s fotografiemi a videonahrávkami zachycujícími příběhy lidí žijících v okolí sopek. Žáci na konkrétních místech objevují, jak sopečná činnost ovlivňuje každodenní život lidí a snaží se vcítit do problémů, které musí tito lidé řešit. Na základě srovnání různých míst žáci odhalují, co mají tato místa společného, a jak se místa zasažená nebo ohrožená sopečnou činností odlišují od jiných míst na Zemi. Všechna svá zjištění žáci prezentují před třídou. 

Zobrazit méně
Učitelé zaměření na uplatnění učiva v běžném životě a všeobecný rozvoj žáků

Hodnocení žáků ?

Myslete na to, že toto pojetí je stavěno na klíčových kompetencích – obsah je jejich zprostředkovatelem. Zaměřte se tak především na formativní popisnou zpětnou vazbu a korekci nežádoucích projevů chování. Jako u Environmentalisty tvořte chráněné prostředí, ve kterém mohou svobodně pracovat a rozvíjet se. 

Jelikož se může jednat i o střednědobé či dlouhodobé projekty, sledujte i průběh práce, jak žáci postupují, jinými slovy facilitujte je.

Sledovaná kritéria hodnocení:

a) během postupu prací se soustředíme na:

 • oborově geografická: volbu zdrojů, využívání informací ze zdrojů, hledání klíčových faktorů (z přírodní i socioekonomické sféry), volbu názorných příkladů (vývoje, změny) z jiných regionů, využívání moderní geografické technologie, použité metody sběru dat aj.
 • kompetenční: reflektování vlastního postupu, systematičnost, úvahy nad spravedlivým a správným, příprava na diskuzi, plánování časových možnosti aj.

b) při finálním výstupu:

 • oborově geografická: volba zdrojů, mapové dovednosti (mapové náležitosti), volba vhodných regionů a míst (jejich popis), znalost reálií z regionů a míst, věcnost,
 • kompetenční: připravenost, dress code, využití moderních vizualizačních aplikací, nestupuje jinému do řeči, etické a právní aspekty problematiky (projev solidarity vs. konkurenceschopnosti)

Zobrazit více

Při formativní zpětné vazbě doporučujeme u každého z témat klást otázky opřené o kritéria hodnocení:

Jak sbíráš a eviduješ důkazy?

Jak měníš důkazy v argumenty?

Jak poznáš, že se jedná o kvalitní informaci?

Jak ti pomáhá geografie, aby odpověděl/a na danou otázku, která tě trápí?

Co jsi našel v mapě a jak ti to může pomoci?

Jak chceš prezentovat své stanovisko?

Jak jsi to zjistil/a?

Zobrazit méně

Provázanost s očekávanými výstupy a klíčovými kompetencemi RVP ZV (2021) a RVP G (2007)

Můžete naplňovat částečně každý očekávaný výstup z RVP ZV, nebo hlouběji jeden z nich:

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů (Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie)

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii (Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie)

Zobrazit více

Z-9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu (Přírodní obraz země)

Z-9-3-03 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich (Regiony světa)

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit (Společenské a hospodářské prostředí)

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí (Životní prostředí)

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit (Česká republika)

 

U tohoto pojetí lze systematicky rozvíjet všechny klíčové kompetence RVP ZV (facilitátor je prokompetenční pojetí geografického obsahu),

avšak zejména (dle našeho příkladu) 

k učení: samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

k řešení problémů: 

a) naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

b) samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

komunikativní:

a) formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

b) samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

sociální a personální: přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

občanské: respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

digitální: získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

 

Můžete naplňovat klíčové kompetence a částečně každý očekávaný výstup z RVP G, nebo hlouběji jeden z nich:

> čte, interpretuje a sestavuje jednoduché grafy a tabulky, analyzuje a interpretuje číselné geografické údaje (Geografické informace a terénní vyučování)

 

Zobrazit méně

Učitel:

 • Rozvíjí kompetence
 • Geografické znalosti jsou prostředkem, nikoli cílem
 • Propojuje učivo s každodenním životem

Zobrazit více

Učitel s dominantním pojetím facilitátor dokonale naplňuje požadavek na rozvíjení kompetencí žáků.  Toto pojetí výuky někdy bývá z hlediska odbornosti vnímáno jako nejméně náročné, neboť není založeno na probírání většího množství učiva a rozvíjení hloubkového porozumění oboru. Možná právě proto jsou učitelé facilitátoři z pohledu žáků vnímáni jako oblíbení. Tito učitelé rozvíjí nadpředmětové dovednosti. Zeměpisné obsahy jsou v tomto pojetí prostředkem, nikoli cílem vzdělávání. Výuka učitelů facilitátorů často zahrnuje řešení reálných životních i profesních situací. Pojetí facilitáror je charakteristické pro učitele geografie, kteří si uvědomují že jejich předmět není nejdůležitější, ale je součástí pestré palety různě orientovaných vyučovacích předmětů zastřešených klíčovými kompetencemi. Učitelé proto často přemýšlí, jaké geografické obsahy jsou potřeba proto, aby žáci obstáli v běžném životě.

Zobrazit méně

Žák:

 • Geografie je oblíbená a zábavná
 • Kriticky myslí, diskutuje, prezentuje
 • Učí se pro život

Zobrazit více
Přínos pojetí facilitátor pro žáka spočívá především v tom, že zprostředkovává geografické obsahy, které jsou využitelné v běžném životě. Žáci v hodinách zeměpisu často řeší nejrůznější projekty a zaměřují se na rozvíjení kritického myšlení a dalších nadoborových dovedností – např. prezentačních dovedností, využívání různých zdrojů informací, rozvíjení čtenářské gramotnosti apod. Výuka v tomto pojetí žákům přijde jako velmi smysluplná a pojetí výuky facilitátor výrazně přispívá k oblíbenosti geografie jako vyučovacího předmětu.

Zobrazit méně

Učitel:

 • Nevyžaduje hluboké znalosti a porozumění učivu
 • Bagatelizuje pamětní znalost a místopis
 • Věcná správnost není prioritou, důležitá je kreativita a zábava

Zobrazit více

Pojetí facilitátor je nejméně orientované na faktografické znalosti. To může mezi učiteli vyvolávat diskuse o tom, co by vlastně mělo být cílem geografického vzdělávání. Různí učitelé se mohou přít, kde je hranice toho, co by si měl žák pamětně osvojit. Učitelé facilitátoři často bagatelizují využitelnost pamětních místopisných znalostí i požadavek hlubšího porozumění geografickému učivu. Pojetí výuky facilitátor je i přes relativně nižší obsahovou náročnost poměrně pracné z hlediska přípravy i vymýšlení smysluplných pedagogických situací obsahujících prvky geografického učiva. Učitelé v tomto pojetí usilují o aplikaci geografických znalostí v běžném životě, což není vždy jednoduché. I ve velmi zdařilých geografických problémech totiž žáci nemusí rozpoznat potenciál geografie pro řešení těchto problémů. Učitelé facilitátoři často oceňují také kreativní a originální řešení, která nemusí být obsahově správná, případně realistická. Typickým projevem může být sklon učitelů ke zkratkovitým a prvoplánovým řešením vybraných problémů, což souvisí s nedostatečným důrazem na věcnou správnost. Při řešení geografických problémů často neexistuje jednoznačně špatné nebo správné řešení. Věcná správnost je pro učitele s dominantním pojetím facilitátor důležitá, ovšem není jejich hlavní prioritou.

Zobrazit méně

Žák:

 • Z pohledu žáka zdánlivě nic nedělá
 • Pocit, že se v geografii probírá málo učiva
 • Nepřehledné hodnocení

Zobrazit více
Učitel facilitátor z pohledu žáka zdánlivě nic nedělá. Žák může mít často pocit, že se v hodinách neprobírá učivo. Projektové aktivity, problémově orientované učební úlohy a sekvence prezentací žákovských výstupů často nelze stihnout v jedné vyučovací hodině. To ztěžuje hodnocení žáků – jednak kvůli tomu, že žáci mohou na některé z vyučovacích hodin chybět a jednak kvůli požadavku na transparentnost hodnocení. Učitel musí mít propracovaná kritéria hodnocení, která je možné aplikovat v každé z vyučovacích hodin, aby mohl doložit své hodnocení žákům, rodičům, případně dalším aktérům.

Zobrazit méně

Výhody přihlášených

Exkluzivní přístup do databáze a komunity angažovaných učitelů geografie.
Čerpat inspiraci k dalším pojetím.
Pohodlně si procházet náměty a promýšlet vlastní výuku.
Znát souvislosti mezi pojetími.
Zažít GEOKOLO aneb mít návod, jak komplexně uchopit geografické vzdělávání.
Archivaci výsledků testu ke sledování vývoje vlastní učitelské identity.
Pozvánky na akce s členy projektového týmu a speciální eventy.
Přístup do archivu pracovních listů pro žáky a dalších výukových materiálů.
Detailní výsledky s komentářem a doporučeními do praxe.
… No prostě žáci Vás budou milovat, protože je bude Vaše výuka bavit!