Loading...

Napište nám

Blahopřejeme

Patříte do skupiny učitelů, kteří chtějí, aby žáci měli všeobecný přehled o světě.  

Učitelé v této skupině mají rádi zejména tradiční regionální geografii, ke které patří zejména polohopis. Máte radost, když žáci vědí, kde se co nachází, kde jsou Krkonoše, Pyreneje nebo Alpy, případně kde se nachází světové obilnice nebo naleziště železné rudy.  

Zobrazit více

Kromě toho je pro Vás důležité, aby žáci znali základní geografické pojmy. Víte, že bez znalosti geografických faktů a pojmů totiž není možné zodpovídat náročnější geografické otázky a pochopit podstatu a smysl geografického myšlení.  

Často využíváte učebnice, mapy a atlasy, a další pomůcky a aplikace, které žákům pomáhají upevňovat si znalosti a získávat informace o určitých místech nebo regionech.  

Příklad:

Když se v médiích objeví informace o výbuchu sopky, dokážete ihned připravit vyučovací hodinu o procesech, které vedou ke vzniku sopečné činnosti. Žáci si prohlubují znalosti o typech sopek, pracují se schématem sopky a zjišťují, kde se nacházejí další činné sopky.  

Zobrazit méně
Učitelé zaměření na popis a rozmístění jevů a znalost polohy

Hodnocení žáků ?

Pro ověřování výsledků žáků využíváme případových studií, které vyžadují práce s rozmanitým materiálem v různých formách.

Při hodnocení se opíráme o kritéria:

 • obsahově geografická: správnost použitých pojmů, lokalizování místa, porovnání (v daných parametrech) dvou míst (nejčastěji s ČR), sestavení parametrů pro porovnávání, charakter biomů, klimatických pásů, míst podle reliéfu, kreativní vyjádření genia loci,   rozmanitost charakteristik míst, relevance zdrojů a informací
 • kompetenční: volba prostředí (mediální, digitální, analogové) pro prezentování, tvorba příběhů, autenticita

Při formativní zpětné vazbě doporučujeme u každého z témat klást otázky opřené o kritéria hodnocení:

Zobrazit více

Co dělá místo místem?

Je to opravdu typické pro zvolené místo nebo i pro jiná místa?

Jaké všechny podklady máš a můžeš mít pro popis místa?

Co můžeš na fotce, videu, obrázku vidět?

Hledáš na fotce něco, nebo hledáš fotku pro vyjádření charakteru místa?

Proč lidé na daných místech takto žijí? Mají k tomu důvody?

Zobrazit méně

Provázanost s očekávanými výstupy a klíčovými kompetencemi RVP ZV (2021) a RVP G (2007)

Můžete naplňovat částečně každý očekávaný výstup z RVP ZV, nebo hlouběji jeden z nich:

Z-9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů (Přírodní obraz Země) 

Z-9-2-03 porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost (Přírodní obraz Země) 

Zobrazit více
Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států (Regiony světa)

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit (Společenské a hospodářské prostředí)

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) (Životní prostředí)

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu (Česká republika)

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu (Česká republika)

U tohoto pojetí lze systematicky rozvíjet všechny klíčové kompetence, avšak zejména:

k učení: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

k řešení problémů: kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

komunikativní:

a) formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

b) rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

sociální a personální: vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

občasné: respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit

digitální: 

a) vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků

b) využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce

 

Můžete naplňovat částečně každý očekávaný výstup z RVP G, nebo hlouběji jeden z nich:

> analyzuje hlavní rasová, etnická, jazyková, náboženská, kulturní a politická specifika s ohledem na způsob života a životní úroveň v kulturních regionech světa (Sociální prostředí)

> analyzuje na konkrétních příkladech přírodní a kulturní (společenské) krajinné složky a prvky krajiny (Životní prostředí)

> rozlišuje na konkrétních územních příkladech mikroregionální, regionální, státní, makroregionální a globální geografickou dimenzi (Regiony)

Zobrazit méně

Učitel:

 • Důraz na život lidí na konkrétních místech
 • Cestopisné pojetí výuky
 • Případové studie

Zobrazit více
Učitelé s dominantním pojetím Placeista často propojují učivo geografie s každodenním životem. Ve své výuce kladou do popředí to, jak žijí lidé na určitých místech (v konkrétních lokalitách – městech, vesnicích, regionech). Život lidí často pojímají na úrovni vztahu lidí k místu, v němž žijí. Toto pojetí taktéž charakterizuje tzv. dokumentární nebo cestopisné pojetí geografie. Učitelé s žáky probírají zajímavá a pozoruhodná místa, případně srovnávají různá místa a ptají se žáků na řešení typických geografických problémů, které lidé žijící v těchto místech řeší. Typickou metodou je případová studie. Jedná se žitou/prožívanou geografii (living geography). Jde v podstatě o aplikaci obecnějších geografických teorií v konkrétním místě. Placeistické pojetí geografie je možné realizovat kdekoli a kdykoli, s minimálními náklady a minimální časovou dotací.

Zobrazit méně

Žák:

 • Využití pro vlastní cestování
 • Hodnocení života lidí na různých místech
 • Řešení konkrétních geografických problémů v určitých místech

Zobrazit více
Přínos placeistického pojetí výuky geografie pro žáka spočívá především v tom, že bere v potaz zkušenosti mladých lidí se světem, s cestováním, ale i s mimoškolním studiem a pracuje s tím, co si žáci o různých místech myslí a jak uvažují nad geografickými problémy spjatými s těmito místy.

Zobrazit méně

Učitel:

 • Výuka je atraktivní, ale žáci neví, co si z výuky odnést
 • Nutnost vztahovat učivo k místu bydliště žáků nebo místnímu regionu
 • Riziko opomenutí některých významných regionů nebo míst

Zobrazit více
Učitel upřednostňující pojetí placeista klade menší důraz na faktografickou znalost. Žáky tento typ výuky hodně baví, ale v konečném důsledku se po skončení výuky může stát, že žáci si z výuky neodnáší žádný hmatatelný poznatek na úrovni např. deklarativní znalosti. Na placeistickém pojetí nelze postavit celou výuku geografie, neboť zde existuje nebezpečí tzv. didaktických formalismů: zejména utajeného poznávání. S tím se pojí nutnost neustále žákům zdůrazňovat, že také v placeistickém pojetí výuky geografie probíhá učení, které je relevantní pro žáka, byť se výuka odehrává v Indii. Riziko chybějících souvislostí a může zde být opomenut důraz na rozvíjení geografického myšlení.  Nutnost kotvit obsahy také k místu bydliště a životu žáků (stejné problémy se řeší na předměstí Sydney i na předměstí Prahy). Nutnost zdůrazňovat a vyhmatávat geografii a geografický pohled. Riziko zanedbání/vynechání jiných míst/zemí. Chybí jasná struktura učiva (to ale může být v jednohodinovém předmětu i výhoda).

Zobrazit méně

Žák:

 • Nedokáže rozklíčovat, co je důležité
 • Vnímá geografii jako nenáročný cestopis
 • Bez učebních úloh může pozornost žáka uvadat

Zobrazit více
Žáci jsou zaujati učivem, ale nedokážou rozklíčovat, co je důležité. Hrozí, že geografie bude vnímána jako zábava, ale ne jako učení. Větší důraz na popis – např. vlastních prožitků z návštěv různých míst – tento popis je bývá pro žáky atraktivní a dobře se poslouchá. Popisnost je možné překlenout případovými studiemi zaměřenými na řešení problémů typických pro místa, jimiž se učitel i žáci zabývají.

Zobrazit méně

Výhody přihlášených

Exkluzivní přístup do databáze a komunity angažovaných učitelů geografie.
Čerpat inspiraci k dalším pojetím.
Pohodlně si procházet náměty a promýšlet vlastní výuku.
Znát souvislosti mezi pojetími.
Zažít GEOKOLO aneb mít návod, jak komplexně uchopit geografické vzdělávání.
Archivaci výsledků testu ke sledování vývoje vlastní učitelské identity.
Pozvánky na akce s členy projektového týmu a speciální eventy.
Přístup do archivu pracovních listů pro žáky a dalších výukových materiálů.
Detailní výsledky s komentářem a doporučeními do praxe.
… No prostě žáci Vás budou milovat, protože je bude Vaše výuka bavit!