Loading...

Napište nám

Blahopřejeme

Patříte do skupiny učitelů, kteří chtějí, aby žáci znali odpovědi na náročnější geografické otázky (otázky typu „Proč?“). 

Máte rádi řešení geografických problémů, s nimiž se žáci musí vypořádat. Ve Vašich hodinách žáci často pracují jako opravdoví geografové. Vytváříte příležitosti pro práci s textem a dalšími informačními zdroji, žáci samostatně sbírají data a poté je analyzují a vyvozují závěry.  

Zobrazit více

Vaše výuka často vede k tomu, aby žáci rozpoznávali a odhalovali interakce mezi lidmi a prostředím, případně se zabýváte příčinami a následky geografických jevů.  

Kromě toho, že se s žáky věnujete geografickému bádání, se rádi zajímáte o studium obecnějších geografických témat, a to i ve výuce regionální geografie. S žáky také trávíte více času podrobnějším studiem vybraných míst nebo regionů, a to i za cenu toho, že jiná místa nebo regiony nestihnete probrat.  

Příklad:

Když se v médiích objeví informace o výbuchu sopky, dokážete ihned připravit vyučovací hodinu o procesech, které vedou ke vzniku sopečné činnosti. Žáci si v hodinách zeměpisu prohlubují znalosti o tom, jak vznikají sopky a především, jaké jsou důsledky sopečné činnosti pro život lidí a okolní prostředí. Na příkladech konkrétních míst zasažených sopečnou činností žáci demonstrují vztahy mezi přírodními a společenskými složkami krajiny. Kromě toho žáci zdůvodňují klady a zápory života v místech zasažených nebo ohrožených sopečnou činností. Žáci mají možnost uvažovat nad tím, proč lidé žijí v bezprostředním okolí sopek, proč se například v okolí sopek vyskytují úrodné půdy, jak mohou být sopky využitelné z hlediska cestovního ruchu a jak se lidé vypořádávají s různými důsledky sopečné činnosti na lokální i globální úrovni. 

Zobrazit méně
Učitelé zaměření na vědecké zdůvodňování a vyvozování souvislostí

Hodnocení žáků ?

Při ověřování znalostí, dovedností a postojů se nesoustředíme na poznatky z jiných oborů. Sousetředíme se na využívání, propojování a pochopení geogarfického jevu a procesu.

Při hodnocení se opíráme o kritéria:

 • obsahově geografická: správnost použitých pojmů a keritéria v jiných pojetích
 • kompetenční: analyzuje souvztažnost s jinými obory, práce se zdroji

Při formativní zpětné vazbě doporučujeme u každého z témat klást otázky opřené o kritéria hodnocení:

Zobrazit více

Stálé pokládání otázky proč můžete dovést žáka k tomu, aby se dostal do jiných oborů či předmětů.

Proč si myslíš, že se to tak děje?

Proč to tak je?

Kde jsi to našel?

Kdo to říká?

Z jakého je to oboru?

Zobrazit méně

Provázanost s očekávanými výstupy a klíčovými kompetencemi RVP ZV (2021) a RVP G (2007)

Můžete naplňovat každý očekávaný výstup z RVP ZV, nebo i očekávané výstupy jiných oborů a průřezových témat.

Zejména lze naplnit:

Z-9-2-03 porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost (Přírodní obraz Země)

Zobrazit více

Z-9-3-03 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich (Regiony světa

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků (Společenské a hospodářské prostředí)

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech (Společenské a hospodářské prostředí)

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin (Životní prostředí)

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států (Česká republika)

 

Můžete naplňovat každý očekávaný výstup z RVP G, nebo i očekávané výstupy jiných oborů a průřezová témata:

> lokalizuje na politické mapě světa hlavní aktuální geopolitické problémy a změny s přihlédnutím k historickému vývoji (Sociální prostředí)

> zhodnotí na příkladech různé krajiny jako systém pevninské části krajinné sféry se specifickými znaky, určitými složkami, strukturou, okolím a funkcemi (Životní prostředí)

Dále můžete využívat tematické okruhy průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Zobrazit méně

Učitel:

 • Důraz na mezipředmětové vztahy
 • Moderní pojetí geografie založené na syntéze
 • Motivuje k mezioborové spolupráci

Zobrazit více
Pojetí Syntetizátor je založené na nalézání souvislostí a vztahů probíraného učiva k učivu jiných vyučovacích předmětů. Učitelé upřednostňující toto pojetí nejčastěji nalézají mezipředmětové souvislostí se svým dalším aprobačním předmětem, nicméně zakládají si také na propojování učiva s jinými vyučovacími předměty. Mezipředmětové vztahy nemusí probíhat nutně pouze s příbuznými předměty (přírodovědné a společenskovědní vědy), časté je také propojování geografického učiva s matematikou, jazyky (metoda CLIL) a výchovami. Pojetí syntetizátor je vhodné pro neaprobované učitele, neboť geografii je skrze toto pojetí možné pojímat v mezipředmětových souvislostech. Tento trend aktuálně odpovídá modernímu pojetí geografie jako vědy, neboť umožňuje se pohybovat na okrajích geografie a přesahem do ostatních disciplín. Geografie jako věda je dlouhodobě chápána jako disciplína založená na náročnějších syntézách dílčích geografických (a dalších příbuzných) disciplín. Pojetí syntetizátor umožňuje nalézat syntézy nejen uvnitř geografie, ale cenné jsou především přesahy těchto syntéz k učivu jiných vyučovacích předmětů. Je třeba mít na paměti, že jakmile se při řešení geografických problémů zeptáme třikrát za sebou „proč?“, odpověď bude většinou vyžadovat znalost jdoucí mimo geografii jako obor. To motivuje učitele k mezioborové spolupráci také na úrovni školy, zejména s učiteli sedícími spolu v kabinetu, případně na úrovni předmětových komisí.

Zobrazit méně

Žák:

 • Komplexnost a ucelenost učiva
 • Propojování učiva různých předmětů
 • Celoškolní projekty zaměřené na větší témata

Zobrazit více
Pozitivem výuky založené na pojetí syntetizátor je především komplexnost a tematická ucelenost učiva. Žák nenaráží na bariéry a hranice mezi jednotlivými předměty, a naopak těží z propojování učiva různých předmětů v širších souvislostech. Jelikož tematicky související učivo je ve škole často probíráno v různých předmětech a různých ročnících, má výuka geografie potenciál k opakování, upevňování a aplikaci učiva jiných vyučovacích předmětů. Žák je prakticky konfrontován s klady multioborových přístupů a vnímá přínosy jednotlivých oborů ve škole i nutnost mezioborové spolupráce k budování lidského poznání.

Zobrazit méně

Učitel:

 • Riziko upozadění geografie
 • Vyžaduje znalost kurikula i obsahu jiných oborů, vč. časových plánů
 • Potřeba komunikovat s učiteli jiných předmětů

Zobrazit více
Pokud pojetí syntetizátor výrazně dominuje, hrozí riziko mizení, upozadění nebo nevyužití vzdělávacího a aplikačního potenciálu geografie pro život ve 21. století. Výuka geografie by měla žákům zprostředkovávat především pohledy, způsoby poznávání a perspektivy typické pro geografii jako obor. Typickým heslem syntetizátora může být: „geografie je všude“ nebo „geografie je všechno“, nicméně nikdo nedokáže říct, co spadá do předmětu zájmu geografie, a co již nikoli. Pokud odhlédneme od upozaďování geografie jako oboru, je nutné také vzít potaz, že pojetí syntetizátor vyžaduje vysokou zorientovanost v cílech, obsazích a časových plánech jiných vyučovacích předmětů. S tím se také pojí potřeba komunikovat s ostatními učiteli, domlouvat se a vzájemně koordinovat výuku. Vše zmíněné se pochopitelně neobejde bez hlubší znalosti učiva jiných oborů, což v některých případech vyžaduje promyšlenou koncepci na úrovni školy.

Zobrazit méně

Žák:

 • Nejasná hranice geografie jako oboru
 • Nebezpečí nejasné identifikace geografického učiva
 • Riziko vnímání geografie jako nepotřebného oboru

Zobrazit více

Ve výuce, v níž je dominantně zastoupení pojetí syntetizátor, si žák často neuvědomuje, kde se nalézá hranice geografie jako oboru (pakliže tato hranice vůbec existuje). Žák tak může geografii časem začít vnímat jako nepotřebný a neužitečný obor, protože nedokáže identifikovat, kdy se jedná o geografii, a kdy nikoli.

Zobrazit méně

Výhody přihlášených

Exkluzivní přístup do databáze a komunity angažovaných učitelů geografie.
Čerpat inspiraci k dalším pojetím.
Pohodlně si procházet náměty a promýšlet vlastní výuku.
Znát souvislosti mezi pojetími.
Zažít GEOKOLO aneb mít návod, jak komplexně uchopit geografické vzdělávání.
Archivaci výsledků testu ke sledování vývoje vlastní učitelské identity.
Pozvánky na akce s členy projektového týmu a speciální eventy.
Přístup do archivu pracovních listů pro žáky a dalších výukových materiálů.
Detailní výsledky s komentářem a doporučeními do praxe.
… No prostě žáci Vás budou milovat, protože je bude Vaše výuka bavit!