Loading...

Napište nám

Blahopřejeme

Patříte do skupiny učitelů, kteří chtějí, aby žáci byli připraveni pro každodenní život.  

Ve výuce geografie rádi využíváte různé výukové metody. Vaše výuka je tematicky pestrá a Vaše výuka se často odchyluje od obsahu učebnic. Máte totiž vlastní zásobu výukových materiálů a příprav, které jsou lepší, než co vám učebnice nabízí. 

Zobrazit více

Vaše výuka vede k všeobecnému rozvoji žáků. To, co se žáci naučili ve Vašich hodinách, využijí také ve výuce jiných vyučovacích předmětů a také v běžném životě. Žáci se správně a srozumitelně vyjadřují, pracují se zdroji, spolupracují, a argumentují, což využívají také ve výuce jiných vyučovacích předmětů. Zaměřujete se na rozvíjení geografického myšlení, které žákům umožňuje aplikovat geografické znalosti v různých prostředích a situacích. Nebojíte se pracovat se zkušenostmi, prožitky, postoji a názory Vašich žáků. 

S žáky často řešíte aktuální otázky a problémy, diskutujete s nimi, a často se zamýšlíte nad tím, jak demonstrovat geografické jevy na příkladech z  každodenního života žáků, čímž rozvíjíte tzv. užitečnou geografii. 

Pracujete projektovou metodou, žáci jsou hodně zapojeni do výuky a probírané učivo je většinou zakončeno prezentacemi žáků. Vaše hodiny žáci hodnotí jako zábavné. 

Příklad:

Když se v médiích objeví informace o výbuchu sopky, dokážete ihned připravit vyučovací hodinu o dopadech sopečné činnosti na život lidí. Žáci v hodinách zeměpisu pracují s fotografiemi a videonahrávkami zachycujícími příběhy lidí žijících v okolí sopek. Žáci na konkrétních místech objevují, jak sopečná činnost ovlivňuje každodenní život lidí a snaží se vcítit do problémů, které musí tito lidé řešit. Na základě srovnání různých míst žáci odhalují, co mají tato místa společného, a jak se místa zasažená nebo ohrožená sopečnou činností odlišují od jiných míst na Zemi. Všechna svá zjištění žáci prezentují před třídou. 

Zobrazit méně
Učitelé zaměření na uplatnění učiva v běžném životě a všeobecný rozvoj žáků

Hodnocení žáků ?

Pro ověřování výsledků žáků využíváme úloh, u kterých mohou žáci projevit rozvinuté dovednosti.

Při hodnocení se opíráme o kritéria:

Zobrazit více

 • obsahově geografická: správnost použitých pojmů, přesnost, zaměření se na detail (pečlivost), znalost měřítka a vlastností map, čtení vrstevnic, odvození zakřivení Země, určování prvků, bodů a značek mapě, třídění mapových podkladů a mapových zdrojů, přesná orientace v mapových podkladech a dílech, 
 • kompetenční: vyjádření emocí, prezentování vytvořených mapových děl, zpracování map

Při formativní zpětné vazbě doporučujeme u každého z témat klást otázky opřené o kritéria hodnocení:

Je důležitá přesnost znázornění nebo ne?

Proč to nemáš přesně zaznačené?

Proč máš ty vrstevnice takto?

Proč chci, abys byl přesný?

Víš proč, si třídíš mapy?

Zobrazit méně

Provázanost s očekávanými výstupy a klíčovými kompetencemi RVP ZV (2021) a RVP G (2007)

Můžete naplňovat částečně každý očekávaný výstup z RVP ZV, nebo hlouběji jeden z nich:

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů (Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie)

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii (Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie)

Zobrazit více

U tohoto pojetí lze systematicky rozvíjet mnoho klíčových kompetencí, avšak zejména:

k učení: 

a) vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

b) vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

c) poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nic

sociální a personální: vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

pracovní: přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

digitální:

a) využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce

b) získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

 

Můžete naplňovat částečně každý očekávaný výstup z RVP G, nebo hlouběji jeden z nich:

> lokalizuje na politické mapě světa hlavní aktuální geopolitické problémy a změny s přihlédnutím k historickému vývoji (Sociální prostředí)

> vyhledá na mapách hlavní světové oblasti cestovního ruchu, porovná jejich lokalizační faktory a potenciál (Sociální prostředí)

>lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti České republiky, rozlišuje jejich specifika (Regiony)

> lokalizuje na mapách makroregiony světa, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich přírodní, kulturní, politické a hospodářské vlastnosti a jednotlivé makroregiony vzájemně porovná (Regiony)

> používá dostupné kartografické produkty a další geografické zdroje dat a informací v tištěné i elektronické podobě pro řešení geografických problémů (Geografické informace a terénní vyučování)

> orientuje se s pomocí map v krajině (Geografické informace a terénní vyučování)

> vytváří a využívá vlastní mentální schémata a mentální mapy pro orientaci v konkrétním území (Geografické informace a terénní vyučování)

Zobrazit méně

Učitel:

 • Orientace výuky na práci s mapou
 • V téměř každé hodině pracuje s atlasem (papírovým či elektronickým)
 • Mapa nejen jako zdroj informací, ale také jako výstup

Zobrazit více
Učitelé upřednostňující pojetí Map-lover umožňují žákům rozvíjet vyšší úrovně mapových dovedností – přesahují tedy úroveň čtení mapy směrem k interpretaci a tvorbě map. V hodinách učitelů map-loverů je téměř vždy obsažena práce s atlasem, učitelé využívají taktéž digitální mapy. Učitelé používají více atlasů současně (např. od různých vydavatelů) v papírové i elektronické (rychlé, čerstvé) podobě. U map-loverů je možné často pozorovat také příležitosti k tvorbě map. Učitelé rozvíjí u žáků lásku k mapám a vědomí přidané hodnoty map pro učení i myšlení. Mapa je chápána jako zdroj informací i jako oceňovaný výstup. Učitelé naplno využívají potenciál map při testech a dalších způsobech hodnocení žáků.

Zobrazit méně

Žák:

 • Důraz na utváření mapových dovedností
 • Mapa jako specifický vyjadřovací jazyk
 • Tvorba map, i digitálních

Zobrazit více
Žáci mají ve svých sešitech či portfoliích větší množství map a mapových náčrtů, často jsou zapojeni do tvorby map.  Na základě tvorby map a navazující práce s vlastními mapami je možné vidět a demonstrovat proměnlivost a nestálost míst a prostoru i jejich vývoje.

Zobrazit méně

Učitel:

 • Nebezpečí mechanického překreslování map z atlasu nebo učebnice
 • Slepá mapa není map-lover, je třeba pracovat s mapami na vyšší úrovni
 • Důraz na výuku kartografie upozaďuje geografické obsahy

Zobrazit více
Někteří učitelé mají tendenci toto pojetí nadhodnocovat a jiní ho zase podhodnocují. U map-loverů existuje riziko, že si učitel myslí, že rozvíjí mapové dovednosti žáků, a přitom jen žáky zkouší na slepé mapy. Mimoto někteří učitelé map-loveři mají tendenci sklouzávat při tvorbě map k velmi nízké kognitivní náročnosti úloh. Žáci tak často tvoří vlastní mapy, nicméně tvorba je založena na mechanickém přepisování či překreslování faktů obsažených v atlasu do vlastní mapy (žáci pouze “vymalovávají”). Mapy bývají často statické, bez znázornění vztahů, souvislostí a procesů. Další riziko spočívá v ulpívání na dodržování kartografických zásad bez jejich průběžné aplikace a provazby s reálným geografickým obsahem. Příkladem mohou být žáky vytvořené dokonalé mapy využití území (land-use) s nimiž se ve výuce geografie dále nepracuje. V menší míře je také možné u některých učitelů pozorovat odtržení kartografie od obecné a regionální geografie. Učitel redukuje geografii na mapová zobrazení a nauku o zobrazení jevů a procesů na mapách.   Vyhranění učitelé map-loveři si uvědomují, že mapa je ideálním prostředkem pro rozvíjení vyšších myšlenkových operací a mapových dovedností u žáků.

Zobrazit méně

Žák:

 • Zahlcení mapami
 • Nebezpečí nudy – pokud jde jen o mechanické překreslování map
 • Absence geografického myšlení, pokud žák řeší jen mapy nebo technické dovednosti v GIS

Zobrazit více

Učitelé map-loveři v některých případech systematicky nerozvíjí mapové dovednosti žáků (interpretace nebo tvorba map) a žáci tak mnohdy ustrnou v počátečním stadiu rozvoje mapových dovedností (např. jen překreslují mapy z učebnice do sešitu). Žáci tak většinu času například přiřazují názvy států, měst, řek, pohoří apod. do slepých map, případně vytváří vlastní mapy na základě mechanického překreslování či vybarvování. Pro žáky může být tvorba jednoduchých map a náčrtů vítaným zpestřením, ale také zdrojem nudy, zejména pokud není výsledná mapa doprovázena dalšími navazujícími učebními úlohami rozvíjejícími geografické myšlení.

Zobrazit méně

Výhody přihlášených

Exkluzivní přístup do databáze a komunity angažovaných učitelů geografie.
Čerpat inspiraci k dalším pojetím.
Pohodlně si procházet náměty a promýšlet vlastní výuku.
Znát souvislosti mezi pojetími.
Zažít GEOKOLO aneb mít návod, jak komplexně uchopit geografické vzdělávání.
Archivaci výsledků testu ke sledování vývoje vlastní učitelské identity.
Pozvánky na akce s členy projektového týmu a speciální eventy.
Přístup do archivu pracovních listů pro žáky a dalších výukových materiálů.
Detailní výsledky s komentářem a doporučeními do praxe.
… No prostě žáci Vás budou milovat, protože je bude Vaše výuka bavit!